Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Գերյարգեցելոյ Աբբայ Հօրդ մերոյ, տեառն տեառն Մխիթարայ Աստուածաբանութեան վարդապետի
       թշնամեաց վնասն եւ յառաջանալն միշտ երեւի, բայց ի սոցանէ ոչ իմն գործ երեւեցաւ մինչեւ օգտակար. ահա զօրքն անցան ի կողմն չմչուվարու, զի այն կողմն օռսովայու երկու եւ երեք տեղ տաճիկքն տիրապետեալ էին, ԼՌ-ի չափ. մինչ սոքա անցին այն կողմ, ասեն փախուստ ետուն, եւ ոմանք ասեն թէ գտեալ յուրեք պատերազմել են, 300 ի սոցանէ անկեալ, նոցանէ: Վերջապէս այն կողմէն ձայն տաճկին մարեցաւ ասեն, բայց այս կողմն յերեկեանն զարդեաւ ասեն ԼՌ տաճիկք տասն ժամ հեռու աստի, ի ներքոյ այսր կամին գալ ասեն, եւ ութսուն հազարով ֆէզիրն ի Սօֆիայ ժամանեալ, տաճիկքն ինքն որպէս աղուէս եւ կապիկ, խաղայ եւ խաղցնէ զսոսա. աստ զօրք ոչ գոն , նաեւ 2 հազար, զի աստ եղեալսն եւս տարին… աւուր միոյ ճանապարհ գնացին, կամ ոչ հարիւր հիւանդացան, բերին աստ: Կայսեր փեսան երկու օր է որ ի Վարատինու էանց յայնկոյս Գինիզէք գլխաւոր հրամայօղն Ը զօրացն էանց… լուայ թէ յիսուն հազար են տաճիկքն, որք մերձ են, նաեւ լուայ թէ սոքա եւս յայսկոյս քարշելոց են զզօրս իւրեանց, տաճիկքն սոցա հետ տամայ կու խաղայ, այն երկու նաւքն որք գնացին գրեցի յայլում գրի, գնացեալ պահապան կեցան շինեցեալ կամուրջին, մինչեւ զօրքն անցան. բլցին զկամուրջն նաւքն վերստին դարձան այսր…: զայս գիր մինչ կամէի եզերեալ, լուայ զբօթալից լուր, թէ տաճիկն մերձեցեալ է իբրու կէս աւուր ճանապարհ, ահարկութիւն եւ երկիւղ մի անկաւ ի սիրտ բազմաց, եւ լուայ թէ զդրունս քաղաքիս փակելոց են… :
      
       1738 յունիսի 21 15-երրորդ գիր ի Պէլրղատու
      
       Գերյարգութեան քում Պատրաստական ծառայ ամենայնի Հայր Միքայէլ Վ. Սեբաստացի