Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վերնագիր չկայ հետագայ թուղթին վրայ, վասն զի մասն է կորսուած նամակի մը. սակայն, յայտնի է, գրուած է առ Մխիթար:
       Հ. Միքայէլ Վ. քաղաքական դէպքերու խղճամիտ շարունակութիւնն է որ կը հաղորդէ Վենետիկ:
       Դարձեալ եթէ կամիք իմանալ զլուր ինչ ի կողմանէ պատերազմի, հաւաստի եւ ճշմարիտ լուր ոչ գոյ. ի լաւ անդր ամենեւին ոչ գոյ. բայց ի վատթար կողմ պէսպէս զրոյցք գոն. Մսրլուի տղան ասաց թէ 30, 000 չափ զօրք հիւանդ կայ, Վիտինու տկէն քաշուեր են, անդէն անկեալ է հիւանդութիւնն, վասն այսորիկ քաշուեր են ի կողմն Դմշվարայ: Եւ յայլմէ ասացեալ ի Նիշու կողմէ խմբիցն 16, 000 զօրք ուղարկեալ ի կողմն Պօսնայու. տաճիկքն գոլով բազումք , ի մէջ առեալ զնոսա եւ կոտորեալք: Եւ յայլոց, թէ զորք տաճկաց ի կողմունս Գռայովու եկեալ բանակեալ, ի ձմեռանս կամ զԴմշվար, կամ զՊէլկրատ պաշարէ: Եւ յայլմէ, թէ ի մէջ զօրաց մոսկօֆու եւս հիւանդութիւն անկեալ , յետս քարշեալ, պէնտէրի առնուլն ոչ է ճշմարիտ, աստէն աւելի չարիք լսենք, քան թէ ի Վէնէտիկ: Աստ զապրանս տաճկաց եւ յունաց որք են ստորագրեալք տաճկաց կնքեալ եւ իբր յարգելանոցի եղեալ էին. երկու օր է, որ բացին ի թոյլ ետուն: Կայսր ոչ է աստ, այլ արտաքոյ քաղաքին, ի յանտառս յամենայնում աւուր որս գնայ. ոմանք ասեն թէ առ ի փարատել զվարանմունս իւր առնէ զայս, ասեն թէ ո'ւր գտանիցի արդեօք փրինչիփէ Եւճէնիոսին պէս, որ զպատերազմ կառավարիցէ: Յորժամ մեռեալ է Եւճէնիոսն, տաճիկքն ասացեալ են աստ, կէթտի կառթալըն պիր գանատը: Նաեւ լուայ թէ ի Նիշու հայեր եկեալ են ի Պէլղրատ, եւս մի քահանայ իրիցկնով. լուայ եւս թէ ի Ստամպօլ եայսախճի են եղեալ ի դրունս եկեղեցեաց հոռոմոց եւ հայոց, զի տուայ արասցեն վասն պատերազմին: .
      
       Գերայարգութեան քում Մնամ պատրաստական ծառայ ամենայնի Հայր Միքայէլ Վ . Սեբաստացի
      
       Գրեցաւ յամի Տեառն 1737ին սեպտեմբերի 21ին 2 գիր ի Վէնայու