Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ժամանակագրական կարգով կու տայ ահա Յովհաննէս պատկերահան մեր Աբրահամ Պետրոս Պատրիարքի Հռովմ հասնելուն թուականը, գալուն պատճառը եւ ուրիշ ծանօթութիւնները:
       Պատրիարքին հետ գտնուողներէն մին է Նիկողայոս վարդ. Գրիգորեան, որուն մէկ կարեւոր նամակը, որոյ շուրջ դարձեալ կը խօսուի հոս - մեր վաւերաթուղթերու շարքին մէջ հրատարակուած ենք, ինչպէս անմիջապէս առաջ ալ յիշեցինք:
       Գերյարգելի եւ գերապատուելի Հօրդ իմոյ որդիական սիրով սուրբ այն համբուրեմ
       Վասն Պետրոս պատրիարքին կողմանէ յայտ լիցի. ամսիս ԺԱին ժամանեց հանդերձ Սահակ եպիսկոպոսիւն, Նիկողայոս վարդապետն եւ տիրացու Սիմօնն ընդ նմայ. այս երեք անձինքն հալապցի են, քանի եկեր է, քաղաքս որչափ արապներ կան եկին տեսանել զինքն, մօնսինեօր Ասիմանն իւր պաշտպանն է եւ հոգաբարցուն, մինչեւ յաժմս հեռու կեցա իւրմէ ապաքայ եւս այս է միտս. մինչեւ յաժմս զոր ինչ իմացայ իւր հռօմ գալուն պատճառն այս է. ինքն Հալապ եպիսկոպոս ինքն հալապցի տէր Ակոբն եւ տէր Սահակն եպիսկոպոս օծեր է. եւ նոքայ զինքն պատրիարք օծեր են. յաժմս եկեր է որ փափն տնօրինէ… եւ հաստատէ իւր պատրիարգութիւնն ի վերայ հայոց. ինքն զի ուր անունն գրէ` այսպէս. Պետրոս առաջին պատրիարք ի վերայ ամենայն Հայոց ուղղափառաց. երկրորդ զոր ինչ կերեւի. թէպէտ լաւ զարդարանօք ըսկեստ ունի, բայց թող չունի. հազիւ թէ Հռօմ հասան զայն եւս պարտօք… մինչեւ յաժմս Վրդանէս եպիսկոպոսին տունն կերկրին. եւս յայտ առնեմ գերյարգելութեան ձերում, այդ վերոյ ասացեալ Նիկողայոս վարդապետն եղբայր Պօղոսին ասկական է. սա ինձ ասաց թէ իւրեանց Լիբանանու վանքի հասարակութիւնն մին գիր գրած են հրամանուցդ, խնդրելով թէ կանօնքի եւ կառաւարութեան ներքոյ ընդունիս զնոսա, նոյն գրին Պետրոս պատրիարքն ձեռքէ գրած, զի հանդերձ իւր օժարութեամբն է. յայժմ Ժ ամիս կայ որ նոյն գիրն յղած են հրամանուցդ…
       Պատրիարքն մին գիր տվաւ ինձ որ վրան զհասնին հրամանուցդ գրեմ որպէս գրեցի եւ փօսդն դրի. հետեւապէս զօր ինչ բան հետեւի արժան ծանուցման ծանուցից գերյարգելութեան ձերում, որոյ որդիական յարգութեամբ խոնարհաբար խնդրեմ զՀայրական զօրհնութիւնն
      
       Ամի տեառն 1742 օգոստոսի 18 Հռովմ )
       Խոնարհագոյն ծառայ (պատկերահան ) Յոհաննէս