Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թրիէստի մէջ վանք մը գնուելու դիտաւորութիւնը` զոր Հ. Թադէոս կը հաղորդէ` ըստ բականի շահագրգռող ձեւ մ'ունի մեր վաւերաթուղթին մէջ: Թէ ինչո՞ւ սակայն չէ կրցած այդ իրագործուիլ` ոեւէ ուրիշ բացատրութիւն մը չգտանք:
       Գերապատիւ Տեառն Տեառն Ստեփաննոս վարդապետի եւ Աբբայ Հօր ողջոյն յոյժ
       Զնորագոյն ինչ եւս ունիմ ծանուցանել Գերյարգութեանդ. Մինաս վարդապետն, քեռորդի Հ. Իգնատիոսի կամի եւ ջանայ վասն մեր առնուլ վանք մի ի դռէստ, որ կայ անդ այժմ դատարկ. եւ ունի զայգիս, եւ զպարտէզս. եւ երկու պատարագ մանսիօն վասն երկուց քահանայից կամի հաստատել ի թագուհւոյն, եւ յաւուրն մի թալէր եւ յանցանել ժամանակի զայլ շնորհս եւս գտանել ի թագուհւոյն, եւ ածել անդ զճօռճին զքեռորդի իւր եւ զանդոն աղայն. եւս եւ ի կոստանդնուպօլսոյ զոմանս հանդերձ տամբ եւ որդւովք. եւ խօսեալ էր վասն այսորիկ ընդ իշխանս քաղաքիս. եւ նոքա ցուցեալ են հաւանութիւն իբր ի կողմանէ թագուհւոյն: Եւ որպէս ասէ անդոն աղայն կարծեմ թէ կարօղ է յառաջացուցանել զդիտաւորութիւն իւր, եթէ ընկալցի հաւանութիւն ի միաբանութենէս, եւ վասն այսորիկ գալոց է եւս ի Վէնէտիկ խօսիլ ընդ Գերյարգութեանդ մի ըստ միոջէ, վասն այն եւս համառօտ գրեմ: Յանդոն աղայն ասէ թէ յոյժ բարեկամ է միաբանութեան ձերոյ, եւ մերձաւոր կարծիք է թէ թողցէ ինչ ի մահուան վանաց ձերոց. կարելի է ես ոչ գիտեմ: Եւ զի աշխատի հոգւով չափ առ ի առնուլ հրաման հաստատութեան վանաց ի դռէստ, եթէ ոչ ընկալցի հաւանութիւն ի միաբանութենէ, տրտմելոց է յոյժ, զայս համառօտիւ իմացեալ Գերյարգութեանդ եւ ամենայն միաբանից արասջիք որպէս զիարդ հաճոյ թուիցի… նա ինքն անձամբ եկեալ խօսելոց է ընդ ձեզ:
      
       Նուաստ ծառայ Հ. Թադէոս Վարդապետ [Գրիգորեան]
       1757 Նոյեմ. 12 [Վիեննա]