Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Կը կարդանք հետեւեալ թուղթին մէջ կարեւոր ձեռնարկ մը Եղիսաբեթուպոլիս քաղաքի հայերուն կողմանէ:
       Յարգոյապատիւ եւ գերապայծառ տեառն Ստեփաննոսի վարդապետի եւ Աբբահէր խնդալ
       Յոյժ ուրախացան եւ շնորհակալ են մերայինք վասն ընդունելութեանն, զոր արարեալ էք հաճի Աբտուլլահին…: Վասն արզուհալին պատասխանւոյ ոչ գոյ ինչ տակաւին բան նոր ի մեծամեծաց…: Խնդրեմ յորժամ գայցէ այտի առ մեզ հաճի Աբտուլլահն, առաքեսջիք ընդ նմա զքանի մի պատկեր աշխարհացուցին եզերեցելոց, եւ զվանքին պատկերն եթէ եզերեալ է…: Վասն Մինաս վարդապետին մեր Փլեպանուշին յայտ լիցի, զի նա վասն աղաչանաց քաղաքին եղիսաբեթապօլսեցւոց կայ աստ յաղերս մաղթանաց, եւ հայցէ ի թագաւորութենէս տալ ինքեանց երկիր արծաթոյ առ քաղաքաւն իւրեանց, այսինքն անդաստանս եւ գեօղս, որպէս ունին արմենոպօլսեցիք. եւ յօժար է վարդապետն տալ ի գին իբրեւ յիսուն հազար զօլաթայ ի քաղաքին կողմանէ, բայց դժու[ար]ին է հաճել զմիտս մեծամեծաց քաղաքիս: Քանզի այնմ հակառակք կան սակքսք, որք կամին ինքեանք առնուլ զմեծ եւ զլաւ մասն: Վասն այսորիկ վարդապետն հանապազ երթայ ի դրունս մեծամեծաց, եւ յայն սակս եդ զփայտ ի տան իւրում վասն ձմերան եւ մնալ յայս ձմեռն աստ, թէպէտ եւ երբեմն յուսահատեալ կամէր դառնալ յետս:
      
       Անպիտան ծառայ Հայր Իգնատիոս վարդապետ Խաչատուրեան ի կարգէ սրբոյն Անտոնի Աբբայի
      
       յամի տեառն 1751 նոյեմ. 27 ի Վիեննայ