Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Կը վախճանի Հ. Յ. Բուզայեան Պելկրատու մէջ եւ իրեն կը յաջորդէ Հ. Միք. Վ. Սեբաստացի:
       Սա կը ղրկէ այս շահեկան նամակը ճանապարհէն, դեռ իր պաշտօնատեղին չհասած:
       Գերյարգեցելոյ Տեառն Տեառն Մխիթարայ Աբբայի գորովագութ հօրդ իմոյ
       ի վաղիւն թերեւս գնայցեմ ի սուրբ Ստեփաննոսն` տակաւին ոչ տեսի վասն սբաղմանցս, նաեւ կայսրն մեծ հանդիսիւ գայ յեկեղեցին, լինին թափուռք, արձակմունք հրացանից, զի է տարեդարձական օրն ազատութեան Վենայու ի տաճկաց, որ է 15 սեպ. է թէ հարցանէք ի կողմանէ պատերազմի, ոչ գոլ նոր ինչ, եւ ոչ ինչ զրոյց, այլ այս միայն, զի Սէտիօն Վիտինու յետս քարշեալ, զի փռինչիփէ Լօրէնայոյ եկեալ է աստ, որ է փեսայ կայսերն. եւ եղբայրն նորին անկեալ ի մեծ հիւանդութեան ի ճանապարհին մնացեալ է եւ ի կողմն Պօսնայու զոչ ինչ գործ գործեալ են, այլ անդ եղեալ կոտորմունք ի մեծագոյն թուոյ ասեն . ԺԴՌ [14, 000], վասն առման Օզուու Մոսկօֆու աստ տօնանմայ արարեալ են. իբրու մի ամիս է: Նաեւ ասեն թէ թագաւորն տաճկաց զգիր ուղարկել կայսերն խնդրել առնել զխաղաղութիւն ի մէջ երիցն: Նաեւ գոյ աստ սուտ զրոյց, թէ վենետիկցին եւս առնէ պատերազմ ընդդէմ տաճկաց զի զ 40 նաւ զինուորեալ ուղարկեալ է ընդդէմ տաճկաց: -… վասն Իպրահիմին, այսինքն Մարքօին. Մարքօն եկաւ մեր լայիքսին հետ մեր վանգն, ինձ կամէր խոստովանել զիւր որպիսութիւնն, Հայր Թէոդորոսն ինձ ծանոյց զորպիսութիւն նորին…:
      
       Գերյարգութեան քում Մնամ պատրաստական ծառայ ամենայնի Հայր Միքայէլ Վ . Սեբաստացի
      
       Գրեցաւ յամի Տեառն 1737ին Սեպտեմբերի 14ին 1 գիր ի Վէնայու