Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Գ Վերապատուելի Տեառն Տեառն Հ. Մկրտիչ վարդապետին կարօտիւ սիրոյ ողջոյն
       Իմփէռաթօռն տակաւին ի նէապօլիս է, եւ կռանտուգան ի վաղուց գնաց ի Ֆիրէնցայ: Տօրիան արար ֆէստին մի որ ոչ էր եղեալ ի Հռօմ երբէք նմանն, վասն զի ի մէջ երից աւուրց զքառակուսի բակն փալացին իւրոյ դէպ ի գօռսն որ շուրջանակի ունէր զկալարիայն, բազմութեամբ գերազանց անդ անտառասարաս անկեցելոց եւ հաստատելոց, հաւասարեաց յասակի փալացին, եւ բացեալ դրունս ի կալարիայէն միացոյց զբակն ընդ փալացին եւ յօրինեաց զնա իբրեւ սալայ, զոր զարդարեալ իսկոյն հայելեօք, եւ գունագոյն երանգօք եւ նկարօք եւ մետաքսեայ զարդուք եւ աթոռովք, արար տեղի պարելոյ եւ ֆէստինի, յորում ի չորս անկիւնսն բարձրացոյց եւ տեղի երաժշտաց, միագոյն հանդերձիւ զարդարելոց. թող զայլ ամենայն սպասսն եւ զպատրաստութիւնս, ուր սքանչացոյց զամենայն օտարս եւ զեկս: Այսու յաղթեաց մեծութեան ֆէստինի այլոց հռօմայեցւոց եւ Վէնէտիկու էլչուն: Գօնգլավէն նոր ինչ լուր ո'չ գոյ, բայց եթէ լսի թէ շփոթութիւն մեծ կայ ի մէջ Գարտինալացն մերոց եւ Ֆրանսայու:
      
       Գրեցաւ ի Հռօմ 1769 ի յապրիլի 8. ին
       Խոնարհագոյն ծառայ Հ. Գէորգ վարդապետ անարժան