Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Յաջորդիւ կ՚ամբողջացնէ Հ. Միքայէլ իր նախորդ նամակը:
       Գերյարգեցելոյ Աբբայ Հօրդ մերում, տեառն տեառն Մխիթարայ Աստուածաբանութեան վարդապետի :
       յանցելում գրոջ ծանուցի թէ տաճիկք եկեալ են ի վերայ Գոչօվայու, զորք սոցին որ անդ դէմ ելեալ պատերազմեալ են, հազար եւ երկու հարիւր ի տաճկաց ձգել, յինքեանք չորս հարիւր եւ մի ճէնրալ, տաճիկքն փախեալ, բայց մինչ ըմբռնեալք են տաճիկքն զլեզու, իմացեալ թէ սակաւ զօրք գոն ի Գոչօվայ, բազմացեալ վերստին, դարձեալ այժմ պաշարեալ են զԳոչօվայ այն հարիւր զինուորքն, որք նոր եկեալ ասացաք յանցելում, ուղարկեալ ասեն զնոսա անդ ի յօգնութիւն, եթէ զԳոչօվայ առնուն, ճանապարհն եւ Դմշվար, Գոչօվայ, բանալիքն է նորին, ի Մաճարստան ի յապականութիւն դնեն: Զի ի նոսա եւս ապստամբութիւն բազում գոյ: Այսոքիկ տակաւին տաճիկն ցնցուխքն են, Եթէ մեծ զօրք գայ զինչ լինիցի ոչ գիտեմ, զի ասեն, թէ, որպէս եւ նոյն քահանայն որ ի Ստամպօլու եկն ընդ Գօռէրի ֆռանցէզու, ասաց. Վէզիրն Մսրայ ղուլովն եւ Ուռումէլու բոլոր էսկէրովն ի վերայ սոցա, եւ թագաւորն Անատօլու բոլոր զօրօքն ի վերայ Մօսկովին գնալոց են… :
      
       1738 Մայիսի 17-ին 13 երրորդ գիր թուիս ի Պէլրղատու :
      
       Պատրաստական ծառայ ամենայնի Հայր Միքայէլ Վ. Սեբաստացի