Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Այս թուղթը կը ներկայացնէ Աւստրիոյ Մարիամ Թերեզայի շրջանէն մէկ քանի զինուորական գործողութիւններէ զատ հետաքրքրական դէպք մը:
       Գերապատիւ եւ գերյարգոյ Տեառն իմոյ եւ Հօր Մխիթարայ Վարդապետի եւ Աբբահօր
       Վասն պատերազմի ոչինչ այլ, բայց միայն այս լսի, զի թագուհին մեր ժողովէ օր ըստ օրէ զբազմութիւն զօրաց եւ ոչ կամի հաշտիլ ընդ Բրուսին, թէեւ Ինկիլիզն խնդրեալ իցէ զի հաշտեսցի ընդ նմա: Դարձեալ վաճառականք մեր, բերին զլուր թէ բրուսն առեալ է ի ձեռաց սաքսին զքաղաքն Լիբձեա, եւ թէ սպառնացեալ է կործանել զքաղաքն եթէ ոչ տայցեն նմա զերեք միլիօն. եւ նոքա խոստացեալ են տալ: Եւ այժմ հասեալ են մերձ այնմ քաղաքին քառասուն հազար սաքս, նաեւ յերկրէն Իլախաց երեքտասան հազար, ոչ գիտեմ վասն ոյր պատճառի: Ի մերձակայ աւուրս ի Կերլայ եղեւ սքանչելիք, զի խաչելութիւն մի մեծ տասն ամաց , որ էր արտաքոյ քաղաքին տնկեալ, որոյ երեսն նայէր դէպ ի յարեւելս, այժմ ոլորեալ է ի կիսոյ ի վեր եւ երեսօքն նայի դէպ ի քաղաքն, որ եւ առնէ զբազում բժշկութիւն այց առնողացն:
      
       Հայր Մարկոս Իսիգուցեան
       Յամի Տեառն 1746 Յունվարի 5 [Պաշֆալով]