Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Մէկ քանի քաղաքական դէպքերու քով` նաեւ հետաքրքրական է Մխիթար Աբբահօր Հռովմայ մէջ ո'ւր բնակած ըլլալու մասին յայտնուած կարծիք մը:
       Գերապատիւ եւ ամենապայծառ տեառն Ստեփաննոսի աբբայի ողջոյն խոնարհական
       Ի թունուզէ պէյ մի տաճիկ թէքիրտաղցի հարուստ յոյժ` փախուցեալ ի սպանիայ ի բարկութենէ փաշայի տեղւոյն, որ կամէր գլխատել զնա վասն զրկանաց արարելոց, ընկալաւ շնորհս ի թագաւորէն, եւ նորա յանձնարարութեամբ առաքեցաւ ի Նափօլի մեծաւ պատուով. ընդ որում Խուպեարօղլու Ստեփանն բազում անգամ խօսեցաւ, որպէս պատմեաց մեզ. սա կամէր նախ գալ ի Հռօմ. աստի ի Վենետիկ. ի Վենետիկէ ի Վենայ. եւ ի Վենայէ ի Կոստանդնուպօլիս. սակայն նափօլիթանքն չկամեցան, այլ գրեցին ի Ստամպօլ, զի ուղիղ նաւաւ յղեսցեն զնա անդր: Դարձեալ աստ համբաւին թէ թագաւորն տաճկաց առաքեաց վասն երից փաշայից գլխատել զնոսա. երկուքն ի նոցանէ փախեան ի կողմանս Վենետիկեցւոց. մինն ապստամբեալ ժողովեաց զգլխով իւրով քսան կամ երեսուն հազար զօրս. եւ արձանանայ նոքօք հանդերձ թագաւորին, խնդրել զվրէժ քինուն արդարութեան: Զայս լուր նախ ֆրէնկքն ասացին, սակայն ես ստեցի, բայց յետոյ եկն գիր ի Ստամպօլէ, յորում այս պատմութիւն ճառի, որպէս եւ գրեցի: Տէր Գէորգն… գնաց բնակեցաւ ի Փօնթէ Սիսթօն… սակայն եւ անդ նեղի, զի ոչ ունի զդիւրութիւն զոր ունէր ի հայոց ժամն, այլ եւ պարտի պահել զկանոն տեղւոյն, մանաւանդ յաւուրն մի ժամ առնել ի միասին զմտածական, քանզի այս է տեղի ինչ հասարակաց շինեալ իբրեւ զվանս, ընդ կառավարութեամբ սփօլօդից որք են փիարիսթայքն, որ մտեալ իբրեւ պանդուխք բնակին պարկեշտ քահանայք, ուր եւ կարծեմ բնակիլ Մխիթար աբբային, յորժամ եկն ի Հռօմ:
      
       Նուաստ ծառայ Հ. Մկրտիչ [Անանեանց]
       1760 Հոկտ. 4 [Հռովմ]