Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ամառնային շրջանի մէջ ի Պոլիս պատահած հսկայ եւ զարհուրելի երկրաշարժի մը անբացատրելի աղէտներն ու սարսափը մանրամասնօրէն կը պատմուին մեր Վարդապետներէն` հետեւեալ չորս նամակներուն մէջ:
       Ա Գերապատիւ Տեառն Տեառն Ստեփաննոս վարդապետի եւ Աբբայ հօր մերում խնդալ ի քրիստոս
       Զսոսկալի եւ զահագին գետնաշարժէ, որ եղեւ աստ… .. ես զմասնաւոր ինչ գրեցից…: Նախ լուաք թէ ի կողմանս Իզնիմիտոյ ուռուցեալ ուրեք երկիր պատառեցաւ ի միոյ կողմանէ. եւ ջուր ժահահոտ իբրեւ զգետ յորդեալ խաղաց: Լուայ եւս թէ ի իւսկիւտար ի դաշտի յարածիլ իւրեանց, պատառեալ երկիր եկուլ զ 15 երիվարս: Ի կողմանս Վլանկայու կաթնավաճառ մի ընդ անցանիլն` ձիով հանդերձ մնաց ընդ փլածով պատի, եւ մեռաւ: Իսկ եթէ չարշըի քարաշէն կրպակաց խաներուն, պէզէստէնին եւ մեծամեծ ապարանից եւ մզկիթաց, այսինքն ճամիից հանդիպեալ վնասն, ոչ գրչաւ եւ ոչ լեզուաւ հնար է պատմել: Միայն վասն չարշըի եւ այլ որ ինչ յարքունուստ պարտ է շինիլ 36000 քսակ թահմին եղեւ: Յառաջ քան զաւուրս ինչ եղեւ անց[ր]եւ սաստիկ ի Խալաթեայ եւ ի Կոստանդնուպօլիս, եւ զի Պախճէ խաբուսուին դրան անցք փակեալ էր յաւերածոց, դիզացաւ ջուրն աւելի քան զկանգուն մի ընդ ճանապարհս . 2 երիվարք եւ այր մի խեղդեցան: Իսկ ի յՕրթագեղ յաւուր յայնմիկ ամենեւին ոչ տեղեաց անձրեւ: Բայց յաւուրն երկրորդի նոյն յորդութիւն անձրեւոյ եղեւ ի յՕրթագեղ, եւ ի Կոստանդնուպօլիս եւ ոչ կաթիլ մի անձրեւոյ տեղեաց: օրըստօրէ սաստիկ վնասեալքն յառաջին գետնաշարժէն, փլանին: Վէզիր խանը, Զօֆճի խանը, եւ այլ քանի մի խանք, եւ սուլթան Մուստաֆա ճամիսին գրեթէ հիմնայատակ եղեն. յապարանս թագաւորին եւս ոչ սակաւ վնաս եղեւ: Եւ այնչափ երկիւղ եւ սոսկումն անկաւ ի սիրտս մարդկանց մինչեւ բազմաց ի բազում աւուրս վրանօք ի բացի բնակիլ: Լցան պարտէզք եւ պօստանք բացօթէիւք:
      
       Յամի տեառն 1766 յունիս 5 [Կ . Պոլիս]
       Ն. Ծառայ Հ. Թադէոս վրդ . Մխիթարեան