Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Պարսիկ-Օսմանեան ճակատմարտի մը մէկ ընդհարումն է որ կը ներկայացուի մեր հետագայ նամակին մէջ մանրամասն պարագաներով: Այս նամակը գրուած ըլլալով նշանակուած տարւոյն մայիս 9-ին` նամակագիրը բնականաբար կը հասցնէ մինչ Օսմանցւոց վերջընթեր պարտութեան վախճանը: Վճռական համարուածք տեղի կունենայ ճիշդ յիշեալ թուականէն վերջ` յետ յուլիս 19-ին երբ յիշատակուած Թօփալ Օսման - թէեւ շատ տեղէ վիրաւոր - արիացած` գլուխ կանցնի բանակին ու խորտակելով պարսիկները` մեծ հանդէսով Պաղտատ կը մտնէ: Սակայն պատմութիւնը կըսէ որ ցնծութիւնը կարճատեւ կ`ըլլայ, վասն զի երեք ամիս վերջ յաղթութիւնը պարսիկներուն կողմը կը դառնայ:
       Անդրադարձնենք նաեւ, որ մեր հետեւեալ թուղթին մէջ բերուած Թոփալ Հասան եւ Օսման անունները միեւնոյն անձը կը ներկայացնեն:
       Գերայարգեցելոյ եւ վսեմագույնի տեառն Մխիթարայ Աստուածաբանութեան վարդապետի եւ Աբբայ Հօրն մերում
       Նա եւ զայս ծանիր, զի զօրքն պարսից մեծաւ պատրաստութեամբ կանխաշարժութեամբ չուեալ ի յիսպահանու գնացեալ եւ պաշարեալ են նպաստութեամբ քրտից եւ արապից զՊաղտատ, եւ յետ ոմանց ամսոց պատճառաւ սովու առանց մարտի առեալ են զնա: Եւ մինչ լուան ոմանք զայսպիսի լուրս, զմեծագոյն խելագարութիւն վարկեցին գնալն նոցին ի Պաղտատ ասելով, թէ այսքան երկրներն թողեալ են ի ձեռն տաճկաց, եւ գնացեալ են առնուլ զանառիկ քաղաքն այն: Իսկ այլք ոմանք իմաստակք զներհակն նոցին կալնլով, առաւել զմեծ իմն խոհեմութիւն վարկեսցին գնալն նոցին ի Պաղտատ, քան թէ Իրէվան, եւ առ այս բերեն զերկուս պատճառս, որոց մինն է այս, ասեն , թէ յոյժ առաւել դիւրին է զօրացն պարսից գնալ ի Պաղտատ, քան թէ ի Նախչէվան եւ Իրէվան, եւ այս ի կողմանէ նախաշարժութեան, եւ թէ ի կողմանէ նպաստիցն, որք կարեն դիւրաբար օգնել: Երկրորդն է զի զսոյն քաղաքն առնլով, թերեւս այսու ընկճեալ զօրքն տաճկաց հաճեալ կամիցին ըստ առաջնոյ նուազին տալ զԷրէվան եւ զայլս քաղաքս, զորս ունին սոքա փոխանակ Պաղտատու, ըստ որում նախապէս եղեալ է, այսինքն ի ժամանակս սուլթան Մուրատին եւ Շահապպասին: Նա եւ ոմանք աստ ի մեծամեծաց ասացին, թէ Թօփալ հասան փաշան ի Տեառպեքրու չուեալ երեսուն հազար արամբք գինուք վառեցելովք կամեցեալ է գնալ Պաղտատ առ ի վանել զզօրսն պարսից. իսկ գիտելով զայս զօրուն պարսից իմիք դժուարին տեղւոջ, հուպ Նինուէի յանկարծակի ի դրանէ անտի յարուցեալ են ի վերայ տաճկաց զօրուն, եւ գրէթէ զբոլորն ի սուր սուսերի մաշեալք են. եւ Ոսման փաշա 500 անձամբք հազիւ կարացեալ է փախչիլ եւ գալ ի Տեառպէքիր: Եւ սոյն յաղթութիւնս եւ կամ առումնս որ եղեւ, ոչ սոսկ զօրութեամբ եւ քաջութեամբ պարսից լեալ իցէ, այլ եւ քրտից եւ արապից, զի մասն քրտից Պարսկաց հակեալ են ի կողմն պարսից: Եւ վասն այնորիկ զորքն տաճկաց մասն ինչ ի կողմն Պաղտատու գնան, եւ մասն ինչ է վերայ քրտից…:
      
       Գերայարգութեան քում Նուաստագոյն ծառայ Եղիա վարդապետ
      
       Յամի փրկութեան մերոյ 1733 Մայիսի 9 [Պելկրատ]