Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հայ պատմագէտներուն ուսումնասիրութեան նիւթ մը կը ներկայանայ Հ. Անանիայի հետեւեալ թուղթը:
       Գերապատիւ եւ Գերյարգոյ տեառն տեառն Ստեփաննոս վարդապետի Աբբայ հօր մերոյ ողջոյն աջահամբոյր
       յաւուրս յայսոսիկ զնաւակ մի մանիօթ աւազակաց, որ դաւով առեալ էր ի մօտ աւուրս եւ զնաւ մի ինկլիզի ի ձեռս բերեալ Ճաֆէր պէյն եբեր ի Կոստանդնուպօլիս , եւ զինկլիզի նաւն ընդ նմա, եւ կախեցին զնաւապետն նաւաին ի նաւակին իւրում հանդերձ շղթայիւքն յոտին ..: …Որդի մի ի զարմէ թագաւորացն հայոց որք թագաւորեցին ի Կիլիկիայ, մնացեալ է ասեն ի Մոսկովաց երկրին, եւ նա անդ հասեալ ի հազարապետութեան պարտիւ ի մէջ զօրացն մոսկովաց, ի ժամանակին յորժամ նորապսակ թագաւորն մոսկովաց առաքեաց զօրս թիկունս օգնականութեան նէմցէյին ընդդէմ Փրուսիեային, սա բազում արութիւն քաջութեան ցուցեալ է ընդդէմ թշնամեացն. եւ ի դարձին եւ յառաջ իսկ սիրելի եղեալ յաչս թագաւորին, խնդրեայ ասեն ի նմանէ թիկունս օգնականութեան դառնալ ի տէրութիւն թագաւորութեան իւրոյ: Յայնմհետէ թագաւորն մոսկովաց խորհեալ եւ թոյլտուութիւն խնդրեալ վասն բանիս այսորիկ, այլոց թագաւորաց բարեկամաց իւրոց, ի գալ ամարանս եթէ հանդարտեսցի խռովութիւն վրացն ընդ տաճկաց, թագաւորեցուցանելոց է ասեն զսա ի տեղւոջ իւրում: Ոչ գիտեմ զճշմարտութիւն պատմութեանս, եւ չեմ հասեալ յիրացն հաստատութեան ի վերայ, միայն թէ պատմօղն զսոյն անձամբ խօսակից եւ ճանապարհորդակից էր պատգամաւորին, զոր առաքեալ էր թագաւորն մոսկովաց առ այլ թագաւորս:
      
       Նուաստ ծառայ Հ. Անանիա Վրդ.
       Յամի տեառն 1765 ի նոյեմբ. 13 [Կ. Պոլիս ]