Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Կարեւոր տեղեկագրութիւն մ'է` Անտոնեան Միաբանութեան այս թուականիս մէջ անցուցած կեանքին շուրջ:
       Գերապատիւ աբբահօր մերում տեառն տեառն Ստեփաննոս րաբունապետի համբուրիւ աջոյն ողջոյն ի Քրիստոս
       Յաւուրս յայսոսիկ եկին երկու կրօնաւոր քահանայք ի լեռնէն Լիբանանու, անուն մեծին Անդրէաս, եւ անուն միւսոյն Մատթէոս. սոքա եկեալ ի Պասրա ի յունիսի 6 գնացեալ էին առ Կուռնելիոս եպիսկոպոս: Իսկ նորա ազդ արարեալ Ստեփան աղային ասէ. ես չունիմ սոցա տեղի, ուր դիցուք զնոսա. եթէ կամիս` իջցեն ի տան քում առ վարդապետին: Եւ նորա առաքեալ զորդի իւր զաղայ Պետրոսն առ եպիսկոպոսն` ասէ. նախ հարցուք զվարդապետն. եթէ հաճոյ իցէ նմա, գնասցեն անդ: Եւ աղայ Պետրոսն (որ է ամաց չորեքտասանից ) առանց ծանուցանելոյ ինչ` առեալ զնոսա ի տուն իմ: Եւ ես բազում մարդասիրութեամբ զնոսա, եւ հանգուցի զնոսա` հոգացեալ զամենայն պիտոյս նոցա. եւ որ ինչ էր ի ձեռին իմում արարի նոցա եւ առնեմ ճշմարիտ եւ անկեղծ սիրով. եւ ետու եւս նոցա զտասն պատարագիս…: Ծանուցին ինձ զվախճան գալստեան իւրեանց. այսինքն է ժողովել զդրամս ի պէտս վանաց իւրեանց, եւ ի վճարումն պարտուց իւրեանց: Հինգ ամօք յառաջ (ասաց Հ. Անդրէասն ) ես, եւ հայր Աբրահամն առաքեցաք ի մեծաւորաց մերոց եւ ի կաթուղիկոսէն յայս վախճան, հայր Աբրահամն գնացեալ ի Հնդկաստան եւ ես յայլ կողմանս. եւ յետոյ առեալ ընդ իս զհայր Մատթէոսն եկի ի Պաղտատ. եւ անտի ի Սպահան, ի Սպահանաւ ի Շիրաս, եւ ի Շիրասու աստ: Զայս ասացեալ եցոյց ինձ զգիրսն վկայականս. մինն ի մեծաւորէն Հռօմայ, երկրորդն ի մեծաւորէն Լիբանանու (յորս գրի, թէ վասն շինելոյ մեր զվնաս ի Հռօմ` անկաք ընդ մեծամեծ պարտիւք, եւ դարձեալ գրի, թէ վասն աղքատութեան մերոյ` ոչ է մեզ հնար պարապիլ յիմաստութիւնս, վասն որոյ խնդրեմք յաստուածասիրացդ ողորմիլ մեզ են: Երրորդն գիր օրհնութեան ի կաթուղիկոսէն… եւ չորրորդն է յընդհանրական քննչէ առաքելոյ ի պապէն ի Լիբանան հինգ ամօք յառաջ վասն միաբանելոյ զերկու ուղղափառ կաթուղիկէ եպիսկոպսունս հոռօմոց` որ ի Լիբանան, (իբր զի յընտրելն զկաթուղիկոս հոռոմոց ոմանք միումն հաւանեալ, եւ ոմանք այլումն` բաժանեալ է կաթուղիկոսութիւն նոցա, եւ վասն այսորիկ առաքեալ է պապն զքննիչ յորոշել գիրսն ): Սա գնացեալ ի Լիբանան պատահի հայ կրօնաւորացն, եւ տեսեալ անդ զմանկունս ոմանս յուսումն պարապեալ, հարցանէ նոցա, թէ ուստի` է ապրուստն ձեր… եւ նոքա ասեն, ոչ ուստէք. բայց եթէ ի լերանց անտի, եւ այն սակաւ յոյժ` մինչ ոչ կարել լիով յուսումն պարապիլ: Եւ իորա խորհուրդ տուեաք, ասէ, առաքեսջիք զոմանս յայլեւայլ կողմանս աշխարհիս, որպէս մառոնիքն առնենէ. եւ յուսամ թէ բազում ինչ կարէք ժողովել ի պիտոյս կարօտութեան ձերոյ ի դիւրութիւն ուսման: Յայսմանէ յորդորեալ նոցա առաքեալ են զհայրն Աբրահամ ի Հնդկաստան, եւ զհայրն Անդրէաս յայլ կողմանս, եւ այժմ յայս կողմանս եւս ընդ հ. Մատթէոսին: Զայսոսիկ լուեալ իմ ի նոցանէ, եւս եւս գովեալ զյոժարութիւն նոցին, ուրախացաւ ընդ նոսա, եւ խոստացայ եւս ձեռնտու լինիլ նոցա որչափ հնար է ինձ. եւ ամենայն սիրով ծառայել յօժարութեան նոցին…
       Յամի տեառն 1770 ի յունիսի 8 ի Պասրա
       Նուաստ ծառայ Հ. Միքայէլ Չամչեանց, վարդապետ