Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Բաց ի նորագոյն տեղեկութենէ մը` զոր կու տայ իր մասին Յովնան եպիսկոպոս` խորհրդաւոր հարցումներ մ'ունի այս անգամ առ Մխիթար Աբբահայր:
       Գերարգելւոյ եւ գերիմաստի տեառն տեառն Մխիթարայ Աբբայի
       արդ սուրբ Օնօֆրիոս թաղէն չուեալ, եկի առ գօլէճն Փօնթէսիսթու` հանդերձ տէր Օհանիւն, եւ փոքրաւորիւ միով, այսօր Է օր է, որ բնակիմ աստ ընդ հասարակութեան: Գիտեմ որ այժմ գտանիս ներ զբաղմանց շինւածոյն, տացէ տէր զերջանիկ վերջաւորումն, սակայն շնորհ առնես, եւ միջնորդիւ միով տեղեկանայցես թէ յոյնք` նոր ձեռնադրեալ եպիսկոպոսացն զորպիսի վկայականս տան, ի վերայ թղտի՞ գրեն, թէ մագաղաթի. կնիքն ի վերայ նորա է իբրեւ զմերն, թէ ի վերայ ղուռշունի հանգոյն լաթինացւոց. Տէկիրմէն ատասին, որ կոչի Միլոյ, լոկ եպիսկոպոսարա՞ն է` թէ մէթրօփօլիթան է: Փութով տեղեկացեալ զիսկն` գրեսցես ինձ, զի ներ խօսակցութեան վիճաբանողաց մինն ` խնդրեաց յինէն խորհրդաբար իմանալ զվերոգրեալս եւ յոյժ թախանձեաց, որ հարկաւորեցայ գրել, զայս առաւել կարես իմանալ ի ուղղափառ եպիսկոպոսէ նոցին` որ ի վանքն մեր պատարագեաց. կամ ի այլոց` որպէս եւ հաճիս, վասն զի են եւ գոն բազումք ի տեղւոջդ` որք գիտեն յոյժ բարեպէս:
      
       Գերարգելութեան քում նուաստ ծառայ Յօնան Եպս . Սեպաստիոյ
      
       1736 ի գօլէճն Փօնթէսիսթու Մայիս 18