Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Այս թղթով Մելգոնեան Աբբահայր կը ներկայացնէ հրէութենէ քրիստոնէութեան դարձած ու Սարկաւագութեան բարձրացած երիտասարդ մը:
       Առ Պատկերահան Յօհաննէսն վասն Յօհաննէ սարկաւագին յանձնարարական
       Զողջոյն յիսուսաւանդ բազում սիրով մատուցանեմք ազնուական եղբայրութեան քում: Եւ յայտ առնեմք, զի որ զգիրս զայս մատուցանէ, որ բարեբարոյ ոմն սարկաւագ` Յօհաննէս անուն: Սա լեալ է որդի եբրայեցւոյ միոյ մեծատան ի Զմիւռիայ քաղաքի: Եւ ի չափ հասակի ժամանելն գտեալ է ի մէջ գրեանց հօր իւրոյ զսուրբ աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի, եւ ընթերցեալ զայն գաղտ, շնորհօք փրկչին եւ լուսով ողորմութեան նորա դարձեալ է ի հաւատս Քրիստոսի : Եւ խոյս տուեալ յերեսաց հօր իւրոյ գնացեալ է յայլ քաղաք եւ յարեցեալ ի վարդապետս մի հայոց, գնացեալ է ընդ նմա ի սուրբ յԷջմիածին, եւ անդ ուսեալ զամենայն հանգամանս հաւատոյ, մկրտեցեալ է. եւ յամս ինչ անդ կացեալ զձեռնադրութիւն եւս ընկալեալ է մինչեւ զվեց աստիճանն: Ուր եւ զլեզուս մեր եւս բարւոք ուսեալ է: Արեւի եւս թէ հմուտ է եբրայական գրոց բարբառոյն յաճախ ընթերցման պարապելով ի մանկութենէ իւրմէ, աստուածաշունչ գրոց: Եւ յետոյ բարւոք ճանաչելով զուղղափառութիւնն, խոստովանեալ է ուղղափառ կարգաւորի, եւ դիմեալ է գալ յարեւմուտս եւ յատկապէս յայդ սուրբ քաղաքդ Հռօմ: Ինքն է բարեբարոյ քաղցր, հեզ, եւ ուսումնասէր ոմն:
      
       [Ստեփաննոս վարդապետ Աբբահայր]
      
       Յամի 1750 ի մայիսի 16 [Վենետիկ]: