Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Կղեմէս ԺԴ. ի Քահանայապետական ընտրութեան եւ անոր հրատարակութեան լուրը կը տրուի:
       Վերապատուելի Տեառն Տեառն Հ. Մկրտիչ վրդ. ին կարօտիւ սիրոյ ողջոյն
       Շնորհօք սուրբ հոգւոյն եւ աղօթիւք արժանաւորաց` աւանիկ խաղաղութեամբ եւ միաբան ընտրութեամբ, յերեկոյի հինգշաբթի յորում լուսանայր ուրբաթն, տարածեցաւ ընդ ամենայն քաղաքն թէ Միաբանեալ է մեծ մասն գարտինալաց առնել զպապն, ուստի եւ յառաւօտուն իսկ եւ իսկ, ի 20 մայիսի, ի հնգետասան ժամու աւուրն, յորում ներկայ գտայ եւ ես, աւետիս ընկալաւ ամենայն ժողովուրդն Հռօմայեցւոց, թէ ունիմք մեք զսրբազան պապ, զգարտինալն Կանկանէլլի, ի չորեքտասաներորդ Կղէմէս Պապ. անդ էր ուրախութիւն տիեզերական, մանաւանդ առաջինն եղեւ որ ի պատուհանէն ծափ զծափի հարկանէր գարտինալ Ռէծծօնիգօն զարմացմամբ ամենեցուն: Ուրեմն յետ ճաշուն իսկոյն իջուցին աթոռով եւ Վիվայով ի սուրբն Պետրոս, եւ արարին զմեծ հանդէս Երկրպագութեան Գարտինալաց, որում երիցս արարին ըստ կանոնաց զերկրպագութիւնն, ոտից նորա եւ ձեռաց նորա. եւ ապա գրկախանռն համբոյր տալով: Այսօր նա ինքն սկիզբն արար գրել թուղթս ձեռամբ իւրով ամենայն թագաւորաց Եւրոբիացւոց:
      
       Գրեցաւ ի Հռօմ 1769 ի մայիսի 21
       Անարժան ծառայ Հ . Գէորգ