Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Քմահաճոյ իրաւարարութեան դեր, մը զոր կուզէ ստանձնել Գաղղիա, այն պարագային մէջն էր` երբ այլք դադրած ինքն էր որ դեռ կը շարժէր զէնքը: Յիշատակուած «Թէրէզիա»յն Կարոլոս Զ-ի Մարիամ- Թերեզա դուստրն է:
       Օ. Յ: Ք :
       Գերապայծառի եւ Գերյարգեցելոյ Տեառն Մխիթարայ Հօրդ մերում, մեծաւ խոնարհութեամբ, եւ ըղձատոչոր բաղձանօք մատուցանեմ զորդիական ողջոյն, եւ զսեր, եւ այլն :
       Իսկ ի կողմանէ ընտրութեան Կայսեր` ասի թէ Ֆրանձուզն կամի զթագաւորութիւնս բաժանել իւրաքանչիւրոցն ըստ արժանաւորութեան. զի Թէրէզիային Թագուհւոյն մնասցէ Աւուստրիայն, մասն ինչ ըՍլէժիային, մասն ինչ ըՍլէժիային, բովանդակ մեծ Մաճարք, եւ Դրանսիլվանիայն: Պաւարին զԻմբէրիումը: Ստանիսլաւին: Իսկ Սաքսօնին, այսինքն Աւուկուսդուսին զՊօհէմիայն տրիլ կամի, մինչեւ սակաւ ինչ խաղաղասցին: Բայց յետոյ, ասի թէ ինքն Ֆրանձուզն պատերազմաւ կամի առնուլ զԻմբէրիումն, եւ լինիլ կայսր…: Աստ դեռեւս թանկութիւն է ուտելեաց եւ ըմպելեաց, զի յերից ամաց հետէ յոյժ սակաւութիւն եղեւ յամենայն կողմանէ, մանաւանդ յայսմիկ ամի աստ ի Դրանսիլվանիայ` ամենեւին ոչ եղեւ գինի, զի եղեամն աւերեաց զամենայն ազգիս: Եւ կարծեմ թէ առաւել թանկանալոց է ցորեանն, վասն զի յայսմիկ ձմեռան ոչ երբէք գրեթէ անկաւ ձիւն յերկնից, այլ այնպէս պարզ է երկինքն, եւ օդն, որպէս յայնժամ եղեւ այդր ի Վէնէտիկ, յորժամ սկսան մեռանիլ ի քաղաքից յայդմիկ ի chatarէ եւ մեք եւս ամենեքեան զգածեցաք ի նմանէ… Ահա յայսմիկ տեղւոջ եւս այսպիսի է եղանակն ձմեռան. եւ սակս ոչ ձիւնելւոյն` մկունք եւ այլք զեռունք աւերեն զարտորայս, եւ զցանեալ ցորեանն սպասեն: Բայց յայսմանէ շատ չորեքօրեայ ջերմեռանդութիւն գոյ ի Դրանսիլվանիայ, եւ մանաւանդ յայսմիկ քաղաքի, մինչ զի այնքան զգուշութեամբս` ես եւս ջերմախտացայ երեքօրեայ ջերմախտութեամբ, եւ հազիւ զերծայ զկնի երկուց ամսոց. բայց այլք նաեւ զամ մի կրեն զչորեքօրեայն: Դարձեալ լուաք ի մերձակայ ժամանակիս, թէ աստ ի Դրանսիլվանիայ զերկուս տեղիս զգածեցեալք են ժանտախտիւ եւ կարծեմք վերստին արգելեցին ճանապարհքն:
      
       Յամի Տեառն 1741 Դեկտեմբերի 5 ի Էլիզապէթապօլիս
       Նուաստագունեղ ծառայ Հ. Թէոդորոս Յովաննիսեան
       Կրօնաւոր ի կարգէ Ս. Ա. Աբ .