Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Գերյ. Մելգոնեան Աբբահօր օրհնութեան օծուն մէկ նամակը առ երեւելին Տիւզեան Միքայէլ աղա, որ ի նշան սիրոյ եւ բարեկամութեան Ուխտիս` նուիրեր էր վանքիս եկեղեցւոյն երկու արծաթաձոյլ բազմաստեղն աշտանակներ:
       Է Յիսուսի Քրիստոսի ծառայ` Ստեփաննոս վարդապետ Մելքոնեան` առաջնորդ համակրօն ուխտի միանձանց հայոց Մխիթարեանց. բարեպաշտօն եւ ազնուական մտերիմն ի Քրիստոս` Միքայէլ աղայի ուղղաբերձեան (Տիւզօղլու ), ողջոյն քրիստոսաւանդ, հանդերձ երկնառաք օրհնութեամբ ի յաստուածընկալ սուրբ նշանէն, ի յաստուածածին ամբիծ Կուսէն, ի սրբոց առաքելոցն գնդից, եւ յամենայն երկնագումար խմբից, տնտեսութեամբ հրեշտակապետացն Միքայէլի եւ Գաբրիէլի, եւ որոց սոցուն սակի են:
       Զքեզ ծանեայ` ի հարուստ ամանակաց սերտեալ ի բարեպաշտութիւն, եւ աստուածակոյս կորմանն նախանձայոյզ , արդարութեան հանդիսին ստածիչ. լուսոյ ճշմարտութեան արծարծիչ. մղտոյ խաբէութեան փարատիչ. որում ի ճահ պատահեցուցեր շահարկու լինել եկեղեցւոյն քրիստոսի` միջնորդաւ գործոյ արծաթաձողի` կրկին ճրագաց բազմաստեղն աշտանակաց` գործելոց քերուբ. ընծայեալ զնոյն եռանդեամբ կամաց բարեմոյն սրտի . յաղերս ընծայից ի մեր եկեղեցի. ի միշտ յիշատակ` յիշատակաւոր տանդ բարեկրի. որք եկեալ ժամանեալ ողջ եւ անարատ` գրաւեցան ի մեր ձեռն, մանաւանդ թէ ի գանձ պահեստի տանն Աստուծոյ. զորս տնտեսեսցուք ի գործ լուսարարութեան մերոյ տաճարի` յօր երեւելի տարեկան տօնի: Եւ արդ ընկալեալ զայս նուէր առատ ի քոյին բարեպաշտութենէ, պարտաւորիմք զքեզ ի կարգ բարերարաց միաբանութեան մերոյ կրկին արձանագրել. աղօթկեր եղեալ յաճախ խնդրուածովք` լնուլ զքեզ եւ զքոյսն տեառն Աստուծոյ` օրհնութեամբ մեծաւ նահապետացն առաջնոց. ընդ Աբրահամու մեծանայ. ընդ իսահակայ զօրանալ. ընդ Յակոբայ բարգաւաճիլ. ընդ Յովսեփայ սքանչանիլ. ընդ Մովսէսի հրաշանալ. ընդ Բեսէլէլի հոգեկրիլ, ընդ Սողոմոնի զգօնանալ. ընդ Զօրաբաբելի առ վեհիւ շնորհս գտեալ, ի թշնամեաց ազատեալ, ի վշտաց ճողոպրեալ. զեկեղեցին Քրիստոսի շինութեամբ խնդացուսցես. յորմէ զքեւ եւ զքոյին կողակցաւ եւ զամենայն որդւովք, եւ զհամօրէն ընտանեօք` շնորհ, ողորմութիւն եւ յաւիտենական փրկութիւն, որ է օրհնեալ ի յամենայն յաւիտեանս . ամէն:
      
       Գրեցաւ նամակս օրհնութեան ի Վենետիկ ի վանս սրբոյն Ղազարու ,
       յամի տեառն 1768 օգոստ. 15 ի փառս Ամենափրկչին
       [Ստեփանոս վրդ. Մելգոնեան Աբբ. ]