Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Սառաֆեան իր երկար լռութիւնը կը խզէ ողջունիւ նամակաւ մը, խօսելով նաեւ Պոլսոյ Հայ Պատրիարքարանի շարժումներուն եւ նաեւ իր մասին:
       Է. Տեառն Տեառն Ստեփաննոսի Սրբակրօն Աբբայի Հայոց` Յարգումն եւ Ողջագուրումն ընդ Յիսուսաձիր Ողջունի եւ Սիրոյ ընծայեալ մատուցանի ի Տէր
       Մերթ ընդ մերթ յընկալումի իմ զպատուական աւանդն երկնաձիր Ողջունի քոյքոյ պայծառութեան` ի ձեռն մտերիմ միակրօն հպատակելոց քոյց, նոյնն համարեալ լինիւր յաչս իմ իբր սիրայորդոր ընծայ իմն բարեվայել եւ զուարթարար, եւ ի վեր քան զոսկի սոփերայ եւ քան զտպազիօն հնդկային, ուստի յաւերժ շնորհապարտ լինիլ դատիմ զքայղցրահամբոյր եղբայրասիրութենէ քումմէ անհատականէ, եւ խնդրեմ յԱնհատահոս աբերէ սիրոյն առ ի յաւէտ պրկեալ պնտեալ անլոյծ եւ անխզելի պահել զշաղկապն իրերացս սիրոյ: Եւ զզիարդն բարեյաջող կացութեան Գերյարգելի Պայծառութեան ձերոյ , եւ ընդ հովանեաւ ձերով պարածածկեալ մաքրակրօն եղբարց միաբանից` լսեմք միշտ ի քոյայնոց առժամայս աստանոր նշտեհացեալ երջանկափառիցն, որոյ վասն զուարճացեալ բերկրիմք հոգւով չափ եւս քան զեւս. բայց medispiace. զի Հայր Մկրտիզ Պետ` սիրազունն իմ այսր առ ի արգահատել զառանձնականութիւնն իմ ճոխաբանութեամբ իւրով, բայց վշտագնիմ յոյժ, զի որպէս ոգինն յոգունք, թէ նա ինքն իցէ առիթ` ցարդեւս յամեցման եւ կատարունակման երկրորդ հատորի բառարանին, եւ հաւատամ այնպէսն լինիլ, զի ի մանկական տիոց հետէ մինչեւ ցայժմ խիստ շատ հաշարի է, որ ի փորձոց գիտեմ եւ կամի թէ յամենայնուրեք զիւր հաշարի լինելոյն նշմարանքն ներապաւորէ: Իսկ եթէ արդէն լեալ իցէ դարձ նորա բարեաւ ի սուրբ մենաստունդ, ազդ արասջիր նմա, թէ կաթոգինն քո Սարգիս վրդ. կարօտանօք Ողջունէ զքեզ, եւ բաղձահարի իսկ` միւսանգամ տեսանել զքեզ, ուր եւ կամիցի նոյն ինքն Ամենայն յուրեքն, եթէ հաճելի իցէ ինքեան: Եւ զզիարդն պատրիարքականի փոփոխման տեղւոյս, եւ զիմ խղճալւոյ ճողոպրիլն յայնմանէ շնորհիւ Տեառն. թէեւ հրաւիրումն յորդորումն եւ հրապուրումն իցէր չափազանցօրէն, եւս զմահուանէ Պայտեան Յակոբկանն, եւ զյաջորդելոյ նմա Գրիգոր վրդպ. ի ուրումն` ըստ իմ վարակման ցարդ եւս գրեալք են Պայծառութեան քո լիարլիր, ուստի ոչ է ճահ երկրորդաբանելն վերստին. բայց սոյնս լինիցի մեծութեան քում արդեան novitaa. զի Աբրահամ պետ առաջնորդ զմիւռնոյ` աշխարհածուփ, որ եւ էր Սեռականագոյնն ի հակառակորդս, մեծաւ հրաշափառութեամբ` Հաթտի հիւմայիւնով. եւ գրես թէ` հաւանութեամբ իսկ երկաքանչիւր կողմանց բոլոր ազգի մերոյ` աքսորեցեալ եղեւ ի բուն իսկ գաւառ իւր յԱստապատ, որոյ նաեւ տուտն քարշեաց եւ քարշէ տակաւին ընդ իւր հետեւաբար զինքնանման զեղծագործս ոմանս, այլ ի Տեառնէ եղեւ այս, եւ է սքանչելի յաչս մեր. քանզի Սրբազան Քահանայապետն Ղեւոնդիոս արագ , եւ լաւ ի լու պատժեաց զնոսա սքանչելապէս: Եւ էֆիմէրտ գրեանքն իմ հասին առ իս, թուով 195. եւ զծախսն վճարեցի Հայր Զաքարիա սիրելւոյն մեր ղռուշ 45, փրյ. 15: Եւ յոյժ յոյժ շնորհակալ եմ զՁէնջ` վասն ոչ անխայելոյ վասն իմ զաշխատանս ձեր. բայց զկէսն շնորհակալութեան իմոյ պահեալ ունիմ առ իս առ ի վերահատուցեալ Տեառնդ` մինչ ի Թէսկէրէոջ նշանագրեցեալ գրեանքն հասին առ իս: Հանուրց մաքրափայլ կրօնաւոր եղբարց կրօնաստանիդ Սրբոյ` ի մեծամեծաց մինչեւ ցփոքունս, ո'ւրոյն ուրոյն Ողջոյն եւ Օրհնութիւն ընծայեմ ըստ պատուոյ եւ ոչ ըստ արժանաւորութեան ի Քրիստոս Յիսուս, եւ Սրբազան աղօթից նոցին ծարաւեցե[ա]լ կարօտիմ իսպառ, եւ մնամ յաւէտ կաթոգնեալ եւ սրտակաթ ի սէր տեսութեան ձերոյ. Որ եւ եմ իսկ
      
       Նուաստագոյն Ծառայ Տեառն Սարգիս վպդ. եւ այլն:
      
       Ի Սուրբ Լուսաւորչի Եկեղեցին որ ի Կոստանդնուպօլիս , 1764 հոկտ. 8
      
       Տեառն Հայր Մատթէոս, եւ Տեառն Հայր Վրդանէս Արհիապանծ Վարդապետաց` սերտ Սիրով Ողջոյն եւ յարգումն ընծայեմ ի Քրիստոս Յիսուս: