Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Մէկ երկու տեղեկութիւններու հետ կ՚ակնարկուին նաեւ երկու ոսկի կանթեղներ, որոնք Երուսաղէմի տաճարին ընծայուած են Սպանիոյ Ֆերտինանտ Զ (1746-1759) եւ Բորթուքալի Յովսէփ (1750-1777) թագաւորներուն կողմանէ:
       Վերապատուելի եւ յարգելի Հայր Գէորք Վարդապետի յոյժ բազում սիրով ողջոյն
       եգիպտոսէ եկն գիր Գօնդի լազարին, որ զեկուցանէ վասն վէճին որ այսմիկ ամի եղեւ յԵրուսաղէմ վասն կախելոյ նոր երկու կանթեղս, 14 անձինք ի կռուի հարկանմամբ մեռան եւ 100 քեսայ յարեւելցիք եւ ֆրանկք եդին տուքանս եւ ապա հաշտեցան եւ ոսկի կանթեղքն որ մինն ի Սպանիայու եւ միւս Բուռթուքալու թագաւորաց յիշատակք: նոքա Երուսաղէմայ լեալ որ բազում Ռս [= հազարս ] ոսկւոց արժէին: Երկրորդ աւիզն ի նոյն գրի . 4 սանճախ Եգիպտոսի սպանեալ եւ ոմանս փախուցեալ եւ հէքիմ օղլու փաշան բռնութեամբ ի Պալատէն վայր իջուցեալ: Երրորդ աւիզն. Ատմ օղլի Ասայտ փաշան ի Հալէպ նստեալ հասարակ քաղաքացւոց մեծ բարութիւնս արարեալ. եւ յոլով սովորական զրկողութեան տուգանսն բարձեալ եւ հացին լիտրն 6 ստակ արարեալ. եւ պարտքն որ կայր ի վերայ քրիստոնէից սիրով ի վերայ թարճմաներուն եդեալ. եւ արժանի գովութեան այլ իրս գործեալ: Իսկ ի Հռօմ քաղաքի այսմիկ ամսոյ զանազան անձինք անկարծակի մահուամբ մեռեալք ի մէջ որոց կարտինալ Միլօն:
      
       Նուաստ ծառայ Յովսէփ եպիսկոպոս [Եդեսիայ Ստեփանեան]
       Յամի Տեառն 1757 Նոյեմբերի 26. ին ի Հռոմ ի սրբուհի Մարիամ Եգիպտացի