Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թէ' քաղաքական եւ թէ հայ եկեղեցական պատմութեան մասին հետաքրքրական անցքեր կը պարունակէ Վարդերեսեան Հ. Միքայէլ Վ. Սեբաստացւոյ հետեւեալ նամակը:
       Վերապատուելագունեղն տեառն տեառն Աբբայ Հօրդ իմոյ Մխիթարայ Աստուածաբանութեան վարդապետի որդիական պատկառանօք եւ համբուրմամբ սուրբ աջոյդ , ողջոյն:
       աղայ Մանուէլն Շէհրիմանեան… խնդրեաց զոմանս գրեանս, որ է եղբայր աղայ Աստուածատրին, որ եկեալ է աստ ընդ հրեշտակի աղուանից իշխանին, որ է իբր խորհրդական եւ առաջնորդ նորին, որդին եւս ընդ իւր է` աղայ սահրատ կոչեցեալ: Ունէր զդիտաւորութիւն ուղարկել զնա այդր առ եղբայրն իւր, բայց տակաւին անորոշ է վասն ոմանց նկատմանց ի կողմանէ տաճկին, թերեւս զհրաման առեալ ուղարկիցէ: Եասախճիով շրջի հետիոտս, բնաւն չորս հինկ հայ կան ընդ հրեշտակին. մինն իբրեւ թարման, միւսն իբրեւ խորհրդական, եւ այլք իբրեւ ստորագրեալք նոցին. Գ կամ Դ անգամ աղայ Մանուէլն պուլուշմիշ եղաւ մատանւոյն, կարի ծանր թուեցաւ տաճկաց վասն հայոց այսոցիկ. եւ ի մէջ նամէին զմեծամեծս բարբառեալ էր տիրօղն Շօշ քաղաքի. կայսր անուանեալ է զինքն. ճշմարիտ թուրք զինքն անուանեալ է. ի բաց կալ ստիպէ ի թագաւորութենէն յայնմանէ եւ զառեցեալն թողուլ: Ասացեալ է թէ տէր յայժմ ինձ կամեցեալ է թագաւորել այնմ բովանդակ աշխարհի, որովհետեւ առի զթաղթն եւ ունի կենդանի առ ինքն զշահն. եւ զայլս բազումս ասեն: Վասն որոց սոքա խորհուրդ արարեալք` կարդացօղքն վճիռ ետուն պատերազմիլ ընդ նմա . յաղագս որոյ սկսան զզօրս առաքել օր ըստ օրէ, սկսեալ յօրէ բարեկենդանի կիրակէին: Անատօլու զմեծ նեղութիւն ունին ստորագրեալքն:
       Կարապետ Վ. Գաղատիու առաջնորդն եղեւ կաթողիկոս յառաջին կիրակի աղուհացից եւ յերկոտասան եպիսկոպոսաց յեկեղեցին Աստուածածնայ, յերեք ժամու գիշերուն սկսան, մինչեւ էանց կէս գիշեր: Հրամայեաց ծոմարձակ լինել եւ գինի ըմպել, եւ բաց պատարագ առնել ի նոյն եկեղեցի, եւ այս ինն օր: Յետ երից աւուրց զպատրիարգն արար եպիսկոպոս, եւ այլք եպիսկոպոսունք յայլս եկեղեցիս` զքահանայս, զսարկաւագունս, եւ զդպիրս յոլովս ձեռնադրեցին: Եւ ի յիւրաքանչիւրս զնզովս արտաբերեցին ընդդէմ առիւծ` հայրապետին եւ ժողովու նորին. բայց ի ձեռնադրութեան կաթողիկոսութեան երկպառակէ բանն: Նաեւ պատրիարգն յաւուր ձեռնադրութեան կաթողիկոսին ծանուցումն արար, թէ ով ոք յաւուր այսմիկ խոստովանի եւ հաղորդի` ամենից մեղաց թողութիւն առնու, թերեւս գիտակ է, որպէս ի կացուցման ծայրագոյն քահանայապետի` լինի լիակատար նեղութիւն: Նաեւ երկու հայ գերի ախչկունք անկեալ առ ոտս կաթողիկոսին վասն ազատութեան` ծանուցումն արար ասելով . Ով ոք ազատէ զսոսա եւ արասցէ իւր կին` տաց հրաման զի ի շաբաթու աղուհացից պսակեսցեն զնոսա:
      
       Մնամ պատրաստական, Նուաստ ծառայ ամենայնի Գերյարգութեան քում Հայր Միքայէլ Վ . Սեբաստացի
      
       Գրեցաւ ի թուոյ փրկչին 1726 ին: Մարտի 23, ըստ նորոյ հաշուին. գիր վեցերորդ ի Կոստանդինուպօլիս