Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Փոթարկալից օրուան մը նկարագրութիւնը կը պատմուի Մելգոնեան Աբբահօր կողմանէ:
       Վերապատուելի տեառն Հ. Միքայէլ վրդ. ին ողջոյն սիրոյ ի Քրիստոս
       տունն Պատուայու դեղին լինի յաւուրս յայսոսիկ…: Ի Վէնէտիկ յաւուրս յայսոսիկ եղեւ կարկուտ մեծ եւ էհար ի ծովու եղեալ կղզիս, եւ զԼիտօն եւ զՄալամոք եւն, որպէս եւ զմեր պարտէզն. եւ աւելի քան զկէսն խաղողոյ ապականեաց: Յետ քանի մի աւուր եղեւ փոթորիկ զարհուրելի ի թերաֆէրմայն սկսեալ ի Մեստրայու կողմանց եւ գնացեալ մինչ ի Պատուայ եւ յայլ տեղիս, եւ կործանեաց զբազում վանորայս եկեղեցիս տունս. եւ խլեաց զբազում ծառս մեծամեծս յարմատոյ եւ տարեալ ընկէց յայլ ուր, յորոց բազումք եւս ոչ գտան. ի պատուայ վնաս մեծ եղեւ, զի կործանեաց ոմանք շինուածք. եւ գրեթէ ամենայն տունք վիրաւորեցան. եւ այն մեծ սալօնն պատուայ կործանեցաւ յերկիր, եւ ի տեղիս տեղիս բազումք մեռան ընդ փլատակաւ աւելի քան զհինգ հարիւր: Բայց տեառն ողորմութեամբ ի Վէնէտի[կ ] ոչ եղեւ զգացեալ այն փոթորիկն: Ի Նովենթայ մի պարիսպն պարտիզի տան մերոյ կործանեցաւ, ոմանք ծառք կոտորեցան , եւ ամենայն պտուղք թօթափեցան, այս ստոյգ է, զի ուժգնութիւն փոթորկին անդ ոչ է եղեալ, ապա թէ ոչ զբոլոր տուն մեր յօդս վերացուցանէր, քանզի փթած էր:
      
       1756 յօգոստ. 25 Վենետիկ]
       Նուաստ ծառայ Ստեփաննոս վրդ. [Աբբահայր]