Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Քեատեա Արապեան արքեպիսկոպոսէն մէկ քանի տեղեկութիւննե'ր եւս:
       Տեառն տեառն բազմայանճար Աբբայ Հօրդ հանդերձ միաբանիւք ողջոյն եւ սէր
       Զեկուցումն լիցի ձեզ, զի յայսմ ամի եւ յամսեան մայիսի գրեցի առ ձեզ զիմն քարտեզ, զպատասխան նորա ոչ ընկալայ ի ձէնջ: Ուստի այժմ իստիպեցայ կրկին ծանուցանել եւ իմանալ ի ձէնջ զայն վաղճանեալ Կարապետ անուն Կեսարացի Վարդապետէ, որ յետ դարձմանն ի Վէննայու գոլ վաղճանեալ ի Թրիէսդէ քաղաքին, եւ աստ զլուրն նորա լուայ ոչ ի միոյ այլ ի բազմաց եկողաց, եթէ նոյն վաղջանեալ վարդապետն յետ վաղջանման արար զբազումս սքանչել[ի]ս յայնքան որ կուսաց եդ զլոյս աչացն, վասն այսորիկ փափագիմ իմանալ զայս ի ձէնջ: Միւս եւս աստ Կեսարացի Վրդանէս Վարդապետէն այսօր երեք օր է որ ընկալաւ զՎերջի Օծումն, յոյժ նուաճեալ յայնքան որ ձայն նորա նուազեցաւ եւ այսօր բժ[ի]շ[կ]քն ասացին ի վաղն հազիւ ելանէ այլ մեռանի: Դարձեալ մերձ է վերջանալ հայկաբար Էնջիքլիքան ի տպարանէ: Դարձեալ տեսի զվարս սրբոյն Յակոբայ զոր յղեալ էք առ մօնսինեօր անթօնելլի, զի նա եցոյց ինձ գոլ գործք Հայր Մաթէոսի վասն նորա գոհանամ զձէնջ. զի հարկ եր զարդարիլ նոյն գիրքն սրբոյս մերոյ, ուստի մինչեւ ցայսօր նոյն գիրքն ոչ վերջացաւ, զի պատճառն է, նոյն մօնսինեօր Անթօնելլին առեալ էր յինէն զԳիրքն Սուրբ Գրիգոր Նարեկացւոյ, եւ ի նմանէ արտահանէ զպատշաճն, եւ ինքն թարգմանէ ըստ բանին նորա: Դարձեալ ծանուցանեմ ապառնի քարտիզիւ մօնսինեօր Շէյրիմանի ձեռամբ վասն մօրն իմոյ առ ձեզ:
       Ողջ լերուք ի տէր. յանցանեմ զիս ի սրբասուն յաղօթս ձեր որպէս յառաջ:
      
       Մնամ ըստ ամենայնի պատրաստական
       Յակոբոս Մեսրօպ Քեահեայ Արապեան Չնչին Վարդապետ
       1756 յօգոստոսի 7 Հռովմ]