Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Գերյարգեցելոյ Աբբայ հօրդ մերոյ, տեառն տեառն Մխիթարայ Աստուածաբանութեան վարդապետի
       Չուելն իմ աստի եւս քան զեւս դժուարին եւ դժուարին է, զի բնաւք ճանապարհք փակեալք են վասն երկիւղի մահուն. ի Վիէնա եւս ասեն շոշորթն տեսանի, եւ ձայնն լսի: Ի Պռէշպուրկ, որ նաեւ Բօժուն կոչի, միոյ աւուր ճանապարհ հեռի ի Վիէննայու, երեք եւ չորս հայք, չորս հինգ ամիս որք աստի գնացեալ, որք թէպէտ եւ յայլ ուր զնազարէթ պահեցին, տակաւին անդ արգելեալ կան, ոչ թողուն գնալ ի Վիէնա: Այս քաղաքս, բնակօղացս մի լապէրինդօս դարձաւ, որք ոչ ի Տաճկաստան, եւ ոչ ի քրիստոնէաստան կարեմք գնալ. Աստուած այց արասցէ, բայց միայն պատերազմօղքն զան եւ երթան, մինչեւ ցարդ նշմարանք զօրաց սոցա ի մօտակայ տեղիս երեւեցան, վեց նաւ աստ ի պատրաստ են, վեց եւս երեք շաբաթն որ ի Վէնայու ելեալ են գալ այսր: Նաեւ իբրու 40 օր է 350 մառինար եւ ԺԳ գավալեր մալթէզ եկին աստ ի Գրէօտու օգնութիւն սոցա, զերկու նաւն սոցա ետուն, ասեն թէ յետի եկօղ նաւերուն մէջ գոն մալթէզք այլ աւելի քան զայս, նաեւ ճէնուէզք, ալիկօսէօք, փափականք, եւ ըշկեաւօնք: Լինին ԺԲ նաւք քառասնական եւ երեսնական թօփ կրօղք, նաեւ զօրաց ընթացք բազումք լռին, ոչ գիտեմք թէ զինչ առնելոց են, եւ առ ինչ եզերելոց է իւրակութիւնն, տէր մի արասցէ որպէս ի հերու հռչակեն մեծ էր, եւ կատարածն եղեւ վատթար: Նմանապէս եւ թշնամին ի վերայ Մօռաւայ գետոյ ի վաղուց զկամուրճս կապեալ պահեն զօրօքն, սպասեն գալստեան մեծ զօրուն իւրեանց, եւ յամենայն աւուր զգալստենէ նոցին աստ, լսեմք. գուցէ լինիցի սուտ:
      
       Գերյարգութեան քում Պատրաստական ծառայ ամենայնի Հայր Միքայէլ վրդ . Սեբաստացի
      
       1739 Յունիսի 13 ի Պէլրղատ