Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հայաքաղաքին հայազգի դատաւորն է, որ կէս աշխարհիկ բարբառով կը բերէ պաշտօնական ցաւակցութիւնը քաղաքին կողմանէ` Մխիթարայ մահուան առթիւ, յայտնելով միանգամայն անկեղծ ու ջերմ համակրութիւն եւ յարգանք Եր. Հօրս յիշատակին եւ անոր Ուխտին հանդէպ:
       Օրհ. եղիցի. Յիսուս Քրիստոս Գերյարգեցելւոյ եւ Վերապատուեցելւոյ Տեառն Տեառն Հայր Եղիա Վարդապետի եւ Փոխանորդի Աբբայի մեծաւ Յարգութեամբ ողջոյնԶցաւալի եւ զբօդալի խապարն լըսելով ի կողմանէ Մահուանն մեր հոգեւոր սուրբ Հօրն Գերյարգեցելւոյ աբբահօրն, խիստ ցաւեցանք եւ տրտմըվէցանք, որ զրկըվիլինք այսպիսի սուրբ եւ պատուական Հօրէ եւ առաջնորդէ, որ էր փառք եւ պարծանք արընատ ազգիս Հայոց. եւ մեր Քաղքին կողմանէն վերապատուելի Քահանայքն, ի միասին ընդ ժողովրդեան աղօթք եւ պատարագ մատուցիլն վասն հոգւոյ լուսաւորեալ հոգի Աբբահօրն, զի պարգեւեսցէ Տէր Նմայ զփառս յաւիտենական, եւ վիճակակցիլ հաճեսցի ընդ ընտրելեաց սիրելեաց իւրոց, զի բարեխօսեսցէ առ Տէր վասն հասարակ ազգիս Հայոց: Եւ եւս խնդրինք Աստուծոյ որ այսուհետեւ միջնորդութեամբ տիրամօր սուրբ Աստուածածնայ, տացէ եւ պարգեւեսցէ ընտրել սուրբ եւ բարի Աբբահայր, զի կարասցէ սրբութեամբ եւ իմաստութեամբն իւրով հովուել եւ կառավարել զայտ սուրբ Կրօնը, զի մեր նաձիային լիցի փառք եւ պարծանք: Վասն որոյ մեծավ ըղձմամբ կու խնդրենք զՎերապատուելութիւնդ եւ զամենայն միաբանքն, որ սիրով ընդունիք այս մեր քաղաքէն ալ այս առաջին պտուղը…: Նաեւս շնորհակալ կուգա արընատ քաղաքը վերապատուելութեան ձերում ի կողմանէ Հայր Ղազարոսին, որ այս տեղը մեր քաղախը գալով եւ այց առնելով զմեզ անպատմելի ուրախութեամբ լրացուցիլ է, մխիթարելով եւ յորդորելով զմեզ իւրեան պատուական քարոզութիւններովն:
       Այլեւս վերջապէս կու խնդրինք միաբան քահանայիւք եւ ժողովրդեամբն, որ զմեր քաղաքն ի միասին հասարակութեամբն միշտ աղօթից չի մօռանաք ձեր տէրութեանը սուրբ եւ աստուածընկալ մաղթանացը մէջ, որ աստուած պահէ եւ պահպանէ զմեզ ամենայն փորձանաց, թէ հոգեւոր եւ թէ մարմնաւոր, եւ պարգեւեսցէ զսէր եւ զմիաբանութիւն առ միմեանս ի մէջ ազգիս Հայոց :
      
       Եւ այսու կի մընամ Գերյարգելութեան ձերում
       Խոնարհ Ծառայ Խունկիանոս Տանիէլեան Դատաւոր Հայաքաղաքին
      
       Գրեցի Հայոց քաղաքն Die 21 7bre 1749