Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հայ բարձրաստիճան եկեղեցականներու դասէն ոմանց տեղափոխութիւնը կը տեղեկագրուի հետեւեալ գրոյն մէջ:
       Գերարգեցելոյ տեառն Մխիդարա Աբբայ հօրն իմոյ որդիական յարգութեամբ ողջոյն
       Նախնէ լվեալ էի այդ եպիսկոպոսին տեղդ գալն եւ զաղքատութենէ նորին, բայց ոչ միուս հայերուն որ նորապէս եկեալ են… երկու ստամպօլցի եպիսկոպոսք եկեալ են Լիվօրնա, եւ ընդ նոցա կուռճի տէր Գափրելն, մէկին անունն Մէսրօպ եւ միուսն Աթանաս, մինն ի սոցանէ ժամանակ ինչ վանգն կացեր է եւ յաժմս յոյժ աղքատութեամբ հասեր են տեղն… կամք ունին Հռօմ գալու…:
       Նաեւ եկեալ իսկ է տեղս Մըսըրտամու ոմն քահանայ Յոհաննէս վարդապետ կոչեցեալ, ինքն Կեսարու գեղն է եւ աշակերտ Սէրքիս եպիսկոպոսին որ էր Էնկուրու առաջնորդ այս անձս տեղեակ իսկ է ուղղափառութեան բայց ոչ ուղղաբարապէս վարկեալ է, վասն որոյ յատկապէս Հռօմ եկեալ է առ ի դաւանութիւն տալ ի տնորինումն առնելոյ: Փոքր ինչ ինձ յայտնեաց իւր դիտմունքն, զի ետ զատկին կամի Վէնէտիկ գալ առ ի կրօնաւոր լինիլ ընդ Հայրութեան ձերում (որպէս յուսադրեալ է զինքն տէր Ստեփանն ), բայց ես այս բանիս դժվարութիւնն փոքր ինչ պարզաբանեցի իւրեան, տարոք 28 ամաց է :
       Երկու ամիս կայ որ Դրապզընու Ղազար եպիսկոպոսն տեղիս սուրբ ժողովին դաւանութեան գիր է յղեալ… :
       Նախ քան զպատրիարքին գնալն լուաք թէ Մխլայիմ օղլուն Նափոլի տեսած են… :
      
       Ամի տեառն 1743 նոյեմբերի 23 Հռովմ )
       Անարժան որդի եւ ծառայ (պատկերահան ) Յօհաննէս