Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հուսկ իր անձին շուրջ ինքը Սարգիս արք: Սառաֆեան կու գայ նախընթացներն հաստատելու եւ նաեւ հաղորդելու իր կենսագրութեանը վերջին մասերը:
       Տեառն Տեառն Ստեփաննոս Գերյարգելի Աբբայի սիրով եւ կարօտիւ ողջոյն ի Քրիստոսի Յիսուս
       Ծանիցէ Վսեմութիւնդ, զի իբր երկու ամսով յառաջ երկու գիր մի զկնի միոյ ի կոստանդնուպօլսոյ յղեցի յարգութեանդ, վասն դրամոյն իմոյ, որ անցանելոց էր այդր, եւ ի քեզ հասանելոց փօսթովն Վիէնայու ձեռամբ Փէթրօ Զաքարիային, մերթ հազար հինգ հարիւր ղռշ. եւ մերթ աւելի կամ պակաս, որոց բովանդակն լինելոց է իբր տասն եւ մէկ հազար ղռշ. կամ սակաւ ինչ աւելի կամ պակաս. եւ ակն ունիմ թէ զայդմանէ ծանուցանելոց ես ինձ ի Հռօմ ի ձեռն գրութեանդ մի ըստ միոջէ հաշւիւն հանդերձ: Իսկ եթէ զարդենական կացութենէ մերմէ կամիս տեղեկանալ` ծանիր. զի ըստ հաշուի հին տօմարին, ի տասն եւ ութ աւուրն սեպտեմբերի ելեալ մեր ի Կոստանդնուպօլսոյ. եւ ի միջոցի քսան եւ չորս աւուրց` անվնաս հասաք ի նաւահանգիստ Մարչիլեայու. եւ այս երեք որ է որ կամք ի նազարէթն նորին, եւ ըստ ծիսի տեղւոյն մինչեւ ի լրանալ երեսուն աւուրց պարտիմք մնալ աստ, եւ ոչ աւելի: Եւ զկնի ելանելոյ մեր ի նազարէթէն, կամիմ իբր հնգետասան աւուրս մնալ աստ ի Մարչիլիայ, առ ի շրջիլ ի քաղաքի եւ սակաւ ինչ զբօսնուլ. եւ ապա եթէ տէր կամեսցի ելանելոց եմք ի ճանապարհ կամ ծովու եւ կամ ցամաքով աճապարել ի Լիկուրնայ, եւ կամ ի Չիւթայ Վէքքհա, եւ անտի աստուծով ի Հռօմ: Եւ բաց յայսցանէ առ այժմս զայլ ոչ ինչ ունիմ զեկուցանելոյ երջանկութեանդ. միայն թէ զաղօթս խնդրեմ ի մաքրակրօն եղբայրութենէ ձերմէ, առ ի տեսանել միւսանգամ զմիմեանս, եւ հրճուիլ Տերամբ: Նաեւ ի մէջ գրոյս եղեալ գիրն հասուսցես Սեղբոսեան Յօհաննէս աղային ուր ուրեք եւ իցէ: Վերջապէս համայն միաբան եղբարց մեծաւ կարօտիւ ողջոյն սիրոյ ընծայեմ, ընդ որոց նաեւ փափազեան մահտեսի Ստեփանին, առ որ ունիմ խօսել վասն անցիցն Ասկէրեան Պարոն Յարութիւնին. ողջ լեր ի Տէր բաւ է:
      
       1772 ի հոկտեմբերի ԺԵ ի Նազարէթն Մարչիլիայու Ամենանուաստ Ծառայ Տեառն Յիսուսի Սարգիս վրդ. եւ Արքեպիսկոպոս Կոստանդնուպօլսեցի Ընդ իս եղեալ Հայր Յօհաննէս աշակերտն իմ մեծաւ յարգանօք ողջունէ զձեզ: