Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Մեր կարծիքով այլեւս ստուգուած պէտք է համարիլ Վանքիս Աւանդատան Ս. Յովսեփայ պատկերին հեղինակը: Հետագայ գիրը համոզիչ վաւերաթուղթ մը կը նկատենք այդ մասին:
       Գերյարգելի եւ գերապատուելի տեառնդ իմոյ յոյժ սիրով եւ խոնարհաբար ողջոյն
       Յայտ առնեմ գրեցեալ գերյարելի Հօրդ իմոյ որ ահա սրբոյն Պէնէտիքտոսի եւ սրբոյն Ովսէփայ պատկերքն ըստ տկարութեան իմոյ արարեալ թէսլիմ առի հանդերձ ղութույովն ի ձեռն աղայչայ Պետրոսին որ բերէ հասուցանէ հրամանուցդ. խնդրեմ երբ հասանին ոմն արվեստաւոր կոչես որ առանց սրսէլէմիչ անելոյ ջէրջիվէի քաշէ, ետոյ հաւկիթի ջէրմկուց տայ Հայր Իկնայտիոսն :
       Այտ սուրբ Ովսէփի պատկերն Վրդանէս եպիսկոպոսին յիշատակն է, եւ նկարէի ինքն ետես եւ կամեցաւ որ իւր անուամբ ուղարկեմ այտ պատկերն, եւս 3 ոսկի տվաւ վասն Փէրվազի, այս 3 ոսկին պարոն Պետրոսին տվի որ բերէ հրամանուցդ տայ :
       Եւս մին խաչելութեան փոքր պատկեր կայ, վաղուց ժամանակէ մնացէր էր, որ է վերապատուելի հայր Անտօնին…
      
       Ամի տեառն 1743 Աբրիլի 22 (Կ. Պօլիս )
       Խոնարհագոյն ծառայ եւ որդի (պատկերահան ) Յօհաննէս