Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Մխիթարայ երկու դաստիարակ կուսաններու կողմանէ սքանչելեօք առ յիշոցատու ոմն տրուած մէկ պատուհասը կը պատմուի Եր. Հօրս կենսագրութեան մէջ, Տեղն է որ հոս հրատարակենք անոր վաւերաթուղթը:
       Վերապատուելի Տեառն Հ. Մկրտիչ վարդապետի ողջոյն սիրոյ ի տեր
       Հ. Յակոբեան եւս գրեալ էր զգիր մի ի Սեբաստիոյ, յորում պատմէ զընդունելութենէ իւրմէ զոր գտեալ է առաջի բռնգեցոյց եւ սեբաստացւոց. եւ գրէ եւս զայս ինչ, եթէ իբր քսան ամ յառաջ այր ոմն թամզարացի եկեալ ի սեբաստիա կնաւ իւրով եւ միով ուստերով եւ միով դստերաւ բնակի ի վարձու ի տան կուսանացն Մանասէի եւ Մարիամու դաստիարակաց լուսահոգի հօր մերոյ: Այրս այս լեալ է կարի յիշոցնատու. ուստի յաւուր միում ի գտանիլ միայնակ ի տանն, գան երկու սպիտակ աղաւնիք , եւ թառին ի տանն յուրեք տեղւոջ, եւ բարբառեալ առ այրն ասեն. ա՞յր դու մինչեւ ցերբ ոչ դադարիս ի հայհոյելոյ ի տան մերում, զի մեք եմք մարիամ եւ մանասէ կուսանքն. եթէ ոչ դադարեսցիս յայսմ հետէ, կործանեմք զտունս ի վերայ քոյ. զայս ասացեալ թռուցեալ անյայտ լինին: Եւ այրն զարհուրեալ ելանէ արտաքս ի տանէ եւ պատմէ զայս այլում. այլ ոչ դադարի ի չար սովորութենէն: Ուստի զկնի սակաւ ինչ աւուրց ի միում գիշերի յանկարծ կործանի տունն. եւ մեռանի այրն եւ երկոքին զաւակք իւր ի ներքոյ փլատակին. իսկ կին նորա յայնմ ժամու գտանի ի քուն առ թոնրիւ, եւ զերծանի եւ պատուհասէն: Զայս լուեալ է Հ. Յակոբոս ի յականատես վկայից` ի Սեբաստիայ:
      
       1762 ի մարտի 20 . Ղազար]
       Նուաստ ծառայ Ստեփաննոս վրդպ . Աբբահայր