Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հետագայ նամակը պատմական տեսակէտով կարեւոր կը դատենք, նկատի ունենալով նամակագրին անձը` որ ոչ միայն կը զբաղեցնէ ցարդ մեր բանասէրները իր շահեկան թղթերով` այլ որովհետեւ ինքն իսկ իր բաժինը բերած է մեր ազգային մատենագրութեան մէջ, (տես անոր երկերուն ցանկը ԳԱԼԵՄՔԵԱՐԵԱՆ «Պատմ. երկու Պատրիարքներու…» էջ 289-32): Յովնան Եպս. ի այս թուղթը իր կենսագրութեան մէկ պակաս կէտը պիտի լրացնէ այնու` որ երեւան կը բերէ իր մօրը մահուան պարագաները եւ թէ անոր ուր թաղուած ըլլալը:
       Գերարգելւոյ եւ գերիմաստի տեառն տեառն Մխիթարայ Աբբայի
       Յայտ առնեմ բազմաւ սիրով, ի փետրւարի 13, մայրն իմ անկաւ ի մահիճս ծանր ցաւագնութեամբ եւ տագնապիւն յոյժ` ոչ ունելով զհանգիստ: Ի չորրորդում առաւօտւոջն` մինչ հայցէի ներ պատարագին այցելութիւն իմն ի Տեառնէ, իսկոյն եկն ի միտ իմ արագահաս օգնութիւն սրբոյն Փիլիպոսի Ներէի եւ աւարտեալ զպատարագն` դարձայ փութով ի տուն, եւ պատմեցի համառօտաբար մօր իմոյ զերիս կամ զչորս հրաշս բժշկականս ի նոյնոյ սրբոյն արարեցեալս, որովք բորբոքեցաւ դէպ առ նա ջերմեռանդութեամբ: Յետ յայսորիկ ծարաւեցեալ խնդրեաց զջուր, առ ժամայն բերեալ զմասնիկ սրբոյն` զոր ունէի, շօշափեցի նովաւ զջուրն բաժակին, եւ մատուցի ասելով. Նախ ասա զմի հայր մեր եւ ողջոյն, եւ ապա յանձն արա զքեզ հոգաբարձութեան սրբոյն, հայցելով զի լինիցի վերակացու քեզ ի նեղութեան քում եւ օգնական, զի թէ օգտակար իցէ քեզ ապրիլն ժամանակ ինչ եւ հաճոյ Աստուծոյ` ընկալցի միջնորդութեամբ իւրով վասն քո` զշնորհն առողջութեան փութով. բայց թէ հաճոյ իցէ տեառն` կոչել այժմ զքեզ առ ինքն, ընկալցի նոյնպէս միջնորդութեամբ իւրով` զշնորհն այն փութով: Զայս լուեալ` կալաւ զբաժակն ի ձեռին, արար զայն ամենայն` ջերմեռանդ սրտիւ եւ էարբ հաւատով: Իբր էանց ժամ մի, սկսաւ քրտնիլ, որով եղեւ դիւրութիւն մեծ եւ հանդարտեցաւ փոքր ինչ ի վշտալի տառապանացն, եւ յուսով առողջութեան էկաց աւուրս Ե, եւ երեկոյին այնորիկ եկն Սուգիաս Եպսն. այց առնել զնա, եւ խոստովանեցուցեալ մխիթարեաց բանիւք ոգեւորականօք եւ գնաց: Արդ ի գիշերին այնմիկ կացի ես առ նմա ի ծառայել, եւ ի չորրորդ պահու գիշերոյն ասէ ցիս. Տուր ինձ զխաչն` յորում իցէ մասն սրբոյն: Իբրեւ մատուցի կալաւ երկոքումբք ձեռօքն, համբուրեաց երիցս, եդ ի վերայ աչացն եւ երեսացն ասելով. Սուրբդ Աստուծոյ հաս ինձ օգնութիւն ի նեղութեան իմում, եւ տուր ինձ հանգչիլ սակաւ մի քնով, զի ոյ կարեմ այլեւս դիմանալ: Զայս ասացեալ ետ ինձ զխաչն եւ ընկողմանեցաւ: Ի մէջ գիշերին էկաց առ նմա տէր Օհանն ի ծառայել, եւ ես գնացի ի ննջել: Իններորդ ժամուն խնդրեալ զսակաւ մի ապուր եւ կերեալ է ձեռամբ տէր Օհանին: Մետասանին` հայցեալ է զանօթ օրհնեալ ջրոյն, համբուրեալ մեծաւ ջերմեռանդութեամբ եւ մատամբ իւրով սրսկեալ է զդէմն, զկոկորդն եւ զկուրծն, եւ տուեալ զանօթն` ընկողմանեալ է ասելով. Յիսուս, Մարիա, եւ այլն, քանի մի անգամ: Յետ պահու միոյ աղաղակեալ է. Հասի'ր տէր Օհան, զի մեռանիմ աւասիկ: Եւ նա դիմեալ առ նա ասելով. Զի՞նչ խնդրես. ասացեալ է թէ կա'լ զծածկոցն զի դառնայցեմ ընկողմանիլ առ միւս կողմն. զկնի դառնալոյն կացեալ սակաւ ինչ` աւանդեալ է զհոգին իւր ընդ լուսանալ շաբաթուն, խաղաղական մահուամբ ի ձեռն ստեղծողին իւրոյ: Եւ ընդ լուսանալ միաշաբաթին` բարձին զնա եւ տարան յեկեղեցի Հոգւոյն Սրբոյ, ուր զկնի պատարագացն` թաղեցին առաջի սեղանոյ երանեցեալ կուսին:
      
       Գերարգելութեան քում Նուաստ ծառայ Յօնան Եպս . Սեպաստիոյ
      
       Գրեցաւ 1726 Ի Մարտի 9