Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ուրեմն Աբրահամ պատրիարք Հռովմէն յուլիս 11ին Լիվոռնոյ մեկնելէ վերջ` կը թողու եւ զայն` ըստ մեր ներկայ թղթին` օգոստոսի 10ին:
       Այս անգամ Յովհաննէս պատկերահան սոյն Պատրիարքին ի Լիվոռնոյ անցուցած միամսեայ ժամանակի շրջանէն է որ տեղեկութիւններ կը հաղորդէ:
       Նամակէս կ՚իմանանք նաեւ Հռովմայ մէջ բրոյն դրած աղանդի մը ծագման առաջին լուրը, ինչպէս ակնարկ մ'ալ` կուսանի մը շուրջ լսուած սքանչելիքի մը վրայօք:
       Գերապատուեալի եւ գերյարգելի տէրութեան քում յարգութեամբ եւ մեծաւ սիրով ողջոյն մատուցանեմ
       Կարծեմ լվեալ իցես Հոգեւոր տիրոջ օգոստոսի 10 գնալն լիվորնայու, նախ քան զգնալն երկու գիր գրեց ինձ, որովք ծանուցաներ թէ հրամանուցդ գրած է նաեւ շնորհակալութիւնս վասն պրեւին թարքմանութեանն եւ ընկալեալ է զպատասխանն: Եւս յայտ լիցի, նախ քան իւր հասանիլն Լիվորնայ, մօնսինեօր Ասիմանն գրած է անդ թէ Փափին աչաց անկեալ իբրեւ աքսորեալ ելաւ Հռօմայու, բայց ետոյ փափին գիրն հասանելով անդ, որ մեծ պատվով եւ սիրով գրած էր պատրիարքին, եւ տէր Ակոբն որինակն առեալ տարածելով ամենայն ներհակքն աբիբերան եղեալ են. նաեւ յայտ լիցի որ իւր աշակերտ հալէպցի տէր նիկողայոսն զատեալ պատրիարքէն անդ մնացեր է, թէպէտ ջանացի եւ աղաչեցի պատրիարքին թէ այս անձս չի մնայ երկիրն քրիստոնէից, զի սորա աստ մնալն նախատինք է անուան նոյն պատրիարքին եւ այլն. եւ յաժմս ասեմ թոյլտվութեամբ աստուծոյ եղեւ. կամք տեառն օրհնեալ եղիցի:
       Նախ քան պատրիարքին տեղէս գնալն լսեցաք, թէ Մխլայիմ օղլին Նափոլի տեսած են, եւ պատրիարքն յոյժ ցաւեր այս բանիս վերայ, կարծեմ լվեալ իցէք:
       Եւս յայտ առնեմ, տեղս աղանդ իմն ըսկսեալ, եւ ըսկսեալ էր տարածիլ յոյժ ծածկաբար, բայց ետոյ ումեմն մեծատան աղախինն յայտնեաց սանթոֆիցօն որոյ գործակալքն մի եւ նոյն ժամի անկարծորեն բռնեցին զգլխաւորս նոցին եւ ոմանք բախեան. եւ աղանդն էր այս, թէ սիրել զաստուած եւ զընկերս, ոչընչացուցանելով զայլս պատքամս աստուծոյ եւ եկեղեցնայ, եւ վերոյասացելոյն ամենայն ոք հաւանումն տվողն պարտեր իւր արեամբն հանդերձ երդմամբ գրել:
       Մօտերս ի վանքի միոյ կոյս մեռաւ, եւ նախապէս ճանաչելով զվարս նորին հրամանաւ կարտինալ վիքարին բացեալ գտին ի վերայ սրտին երեք կամ եւ այլ նշանք չարչարանքայն քրիստոսի. ես նոյն վանքի կուսանացն կամեցայ լսել:
       Հասարակապէս ասեն թէ փափն առաջ քան զսուրբ Աստուածածնայ ծնունդեան տօնն ԻԴ կարտինալ առնելոց է:
      
       Խոնարհագոյն ծառայ [պատկերահան ] Յոհաննէս
       Ամի տեառն 1743, Օգոստոսի 31 Հռովմ]