Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հրդեհ մը եւս ի Պոլիս:
       Գերապատիւ եւ գերյարգոյ Տեառն Տեառն Ստեփաննոս վարդապետի Աբբայ հօր մերոյ ողջոյն աջահամբոյր
       Երկու պէյլիկ նաւք ելին յառաջոյ թէրսխանային, եւ կացին ի բացի գնալ ի խըշլայ փոխանակ տօնանմային որ դարձեալ եկեալ էր ի քաղաքս ըստ սովորութեան. եւ ի գիշերին դիպուածով իմն անկաւ հուր ի միում ի նաւացն, եւ այրեալ պարան խարսխին սկսաւ նաւն գնալ աստ եւ անդ, եւ յերկոսին ափունս ծովուն նաւք բազումք բորբոքեցան աւելի քան զտասնեւութ. բայց ի խնամոց աստուծոյ, ոչ էր հողմ սաստիկ յայնմ գիշերի, եւ ոչ գոյր ճէպխանայ ի նաւսն, եւ միայն վեց այլ նաւք բաց ի նոյն պէյլիկէն այրեցան գլխովին, իսկ այլք ըստ մասին ինչ. արկին հուր նաւքն նաեւ ի տունս տունս որք մօտ էին ի ծով, եւ այրեցան իբրեւ երեսուն եւ քառասուն բնակարանք, այլ ոչ յառաջեաց հրայրեացն որչափ կարծեցեալ լինէր, զի եթէ չէր օգնեալ տեառն, մարթ էր կոստանդնուպօլսի եւ խալաթիոյ այրել միանգամայն: Այրեցաւ եւ քէօշք թագաւորին որ ի յԱյնալը խաւաթ: Յերկրորդում աւուր բազում ֆէրմանս արարեալ խնդրեաց թագաւորն զնաւապետն պէյլիկին այրեցելոյ պատուհասեալ զնա. բայց ոչ գտաւ, զի առժամայն մինչդեռ տակաւին բորբոքեալ վառէր նաւն չոքաւ թագեաւ այրն: Այլ յերրորդումն աւուր ծնաւ թագաւորին արու մանուկ մէհմէտ անուն, եւ ի պատիւ երեսաց նորա շնորհեաց ասեն թագաւորն զյանցանս նաւապետին: Եւ որպէս թուի, թագաւորն ոչ կամի առնել ուրեմն տօնանմայ, սակայն մեծամեծ ի պալատս իւրեանց առնեն զհանդէս խրախութեան որդւոյ թագաւորին: Ասեն թէ Ճէզայիրն բացեալ է պատերազմ ընդ վէնէտիկեանց, եւ աստի էլչին Վէնէտկոյ արգել զնաւսն Վէնէտկոյ որ աստ էին զի մի ' գնասցեն, մինչեւ անտի հրաման ինչ լինիցի:
      
       Յամի տեառն 1767 Յունվարի 14 [Կ . Պոլիս]
       Նուաստ ծառայ Հ. Անանիա վրդպ . Մ[խիթարեան]