Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Առաջին անդամն է որ կը ներկայանայ մեր այս հրատարակուած թղթերուն մէջ Հ. Յակոբ Բուզայեանի անունը: Ներկայ գրով կը հաղորդէ առ Մխիթար շահեկան լուրերու շարք մը: Ժանտամահին նկատմամբ առատօրէն տուած բազմամասն տեղեկութիւնները` որ յոյժ հետաքրքրական են` արժանի են պատմութեան բաժնին անցնելու:
       Գերյարգեցելոյ տեառն մերոյ եռամեծի աբբայի Հօր Հոեգւորի մերոյս Միաբանութեան
       Կարօտալի յղցիւ եւ սիրալի տենջանօք, իբրու ներկայ եղեալ երջանիկ Հօրդ` զխանդաղուն համբոյր հանդերձ յիսուսաւանդ ողջունիւ մատուցանեմ. եւ ընդ ողջունիս զգործոց իմոց եւ զդիպուածոց համառօտակի ծանուցանեմ: Եւ զի յետ կելոյս իբրեւ զչորս ամիս Տրապիզոն մեծաւ մխիթարանօք պատմելոյ զբան տեառն, լիալիր սիրով ուղարկե(ց)այ յեղբարց ի Կումուշխանայ: Եւ զայլ ինչ գիտելիս Տրապիզոնու նախ քան զայս գիրս գրեցի, զոր յուսամ ժամանեալ գոլ առ տէրդ: Եւ ի Կումուշխանայ սակաւ գոլոյ վասն ուղղափառաց` ոչ յամեցի անդէն աւելի քան զամիս մի, զի մի դատարկեսցի բան քարոզութեան, եւ ի նմին եղեալ զիրակութիւնն գրեցի նախ քան զայս. ուստի շուտով ուղարկեցայ ի նոցունց ի Կարին: Ի նմին գտեալ զցանկալին իմ Վերապատուելի Հայր Յակոբն` ոչ սակաւ լիացաք մխիթարանօք իրերաց…: …Եւ ի Կարնոյ յունվարի ելի ի ճանապարհ, եւ հասի ի Ժ աւուրն` ի գիւղ մի մերձ Ախսխայ. եւ անդէն մինչ զտեղի առեալ էի յաւուրս երիս` ահա եկին իշխանք քաղաքին տէր Յով(հ)աննէսիւն, եւ մեծաւ ընդունելութեամբ ածին ի քաղաքն: Եւ ի նմին յետ ի գործ ածելոյս զանպիոնն չորս ամսեայ ժամանակաւ` յարեաւ կորտորիչ ժանտամահ մի հանգոյն Մարսիլիոյ ժանտամահին. մինչ զի հազիւ գտանիւր մարդ կենդանի` որ թաղիցէր զմեռեալն. ուստի ձայն ետու ժողովրդ(ե)անն մի փորձել զտէր ասելով. Որոյ վախճանն հասեալ է` մեռանի, եւ որոյ ոչ` ապրի: Ապա որք լուանն ինձ` ելին հանդերձ ի լերինս, թողեալ զկահ եւ զկարասին ի քաղաքն, եւ որք ոչ ելին ընդ մեզ ի լեառն` կամ յաղագս աղքատութեան եւ կամ յաղագս անհոգութեան` կոտորեաց զնոսա մահն անխնայ, եւ որք ի լերինս էին` եւ որք ոչ ելին ընդ մեզ ի լեառն` կամ յաղագս աղքատութեան եւ կամ յաղագս անհոգութեան` կոտորեաց զնոսա մահն անխնայ. եւ որք ի լերինս էին` գոհանային զԱստուծոյ եւ օրհնէին զծառայդ եւ ասէին. Եզեր առիթ հոգեւոր եւ մարմնաւոր կենաց մերոց, յորժամ լսէին զանհամար մահացեալս գիւղից եւ քաղաքաց: Եւ թէ որպէս ապրէաք ի լերինս` ոչ պատմեցից, զի մի առաւել ցաւեսջիք: Եւ այս ահարկու մահն սկսաւ ի Շօշ քաղաքէ պարից եւ տարածեցաւ ի բոլոր Պարսկաստան. եւ անտի եհաս ի Վրաստան . եւ մինչ կարծէի թէ ի տաճիկս չիցէ եղեալ` ահա եհաս գիր մի ի Կարնոյ ի լեառն ուր էաք, գրեցեալ ի հօրէ մերմէ, նորում յետ ծանուցանելոյ գիրս հարկաւորս` մաղթէ զաղօթիս ի մէնջ, աղագս սաստիկ ժանտամահին որ ընթանայ ի քաղաքն եւ ի գաւառս շուրջ զիւրէ: Եւ ոյ գիտէր հայրն մեր թէ եւ մեք ի լերինս ցրուեալ եմք յայնր աղագաւ: Եւ մինչ ի լեառն էաք` ահա երեւեցաւ ոմն մեծամորուս ի լեռնակողմէն, առ որ առաքեցաք ոմն իմանալ թէ ով իցէ, առ որ հարցեալ է այրն, թէ աստ իցէ քարոզիչն Ախսխայու: Իբրեւ ասացեալ է այս, ասէ ցմերայինն: Երթ եւ աստ նմա թէ պատրի մի եկեալ է եւ խնդրէ զքեզ, եւ իբրեւ գնացի եւ տեսի` ահա էր Վիենէտիկցի պատրի մի գաբուչին ի Րէտէնթօր վանքէ եւ էր փախուցեալ ի Կօրի քաղաքէ յաղագս մանտամահին. եւ իբրեւ երկնչէաք զի մի գուցցէ մահոտ իցէ, ասէ, մի հոգայք բնաւ, զի բազում օր է յորմէ հետէ ելեալ եմ, եւ ոչ բնաւ ի չէնս մտեալ իմ, որ եւ կեցեալ ընդ մեզ աւուրս երկուս` եկեալ ի րէտէնթօրն. ուստի զայս գիրս ի լեառն գրեցի, եւ ետու նմա բերել, եւ գիրս մելանն է ի ծխոյ մախրի, գրիչն` եղէգն չանթից, իսկ թուղթն տաճկի եւ երկնչիմ գուցցէ մինչեւ եկեսցէ թուղթս` մելանն թափիցի. եւ լինիցի բանն աննշան……. Եւ արդ լուարուք եւ զայլս հիյանալիս զի յաւուր հսկման մարմնոյ եւ արեան տեառն` եկն եհաս ի քաղաքն նուիրակ մի Էջմիածնէ, որ էր Դվնեան, եւ մինչ շրջաբերէաք զսրբազանութիւնն մեծաւ հանդիսիւ` ծալեալ ծնկամբ նմտեալ ի դասի` մռմռայր ինքն ընդ ինքեան եւ ասէր. Այդ ձեր արածդ ` խռով եղնի իմ գլխիս. զոր իմանայք թէ զինչ կամի ասել, եւ մինչեւ ի խաչանիշել զսրբազանութիւնն յաւագ սեղանէ` գրեթէ պայթեցաւ տանջանօք ի փառքն Աստուծոյ, որպէս զգեն գերգեսացւոց, որ ի դիւահարումն էր մինչ ետես ի հեռաստանէ ` զփառազարդ գալուստն Քրիստոսի բազում ժողովրդօք ի սաստիկ նախանձոյն աղաղակել սկսաւ եւ ասել Զի կայ եւ այլն: Եւ յետ այնորիկ ըսկսաւ ուր ուրեգ զհակառակութիւնս խօսիլ, գաղտ ի դէմ մասանց հաւատոյ քանզի ոչ կարէր յայտ խօսիլ, եւ ես լռեցուցի զքարոզն մինչեւ ի տանն գլխաւոր առաքելոցն Պետրոսի եւ Պօղոսի: Եւ ի նմին աւուր յարեայ գրեթէ յատենի երկու հազար ժողովրդեանն, եւ ի ներկայութեան նուիրակի ջրել զամենայն հերձուածս գրեամբ հայոց եւ աստուածահնչիւն. եւ դարձեալ նօքոք հաստատել զամենայն ճշմարտութիւնս հաւատոյ. եւ ինքն արձանացեալ ի դասի զամենայն, եւ ժողովուրդն լցաւ ամենացեղ ուրախութեամբ յաղագս արիբերան լինելոյ հերձուածին, եւ բազումք զքարոզն զայն, գրեցին, որպէս զի նաեւ այլոք հանդիպօղաց` նովաւ պատասխանեսցեն: Ապա յետ աւուրց ոմանց հարաւ ժանտամահն ի յոսկերս եւ աշակերտին զոր ունէր եւ բարձան ի միջոյ, ուստի կատարեցաւ անէծն զոր ինքնին ասէր, խռով եղնի իմ գլխին: Ահա ի սոցանէ եղեւ սկիզբն ժանտամահին եւ յետ այսորիկ փախաք ի լերինս զոր ի վերայ գրեցի… Ըստրուկ ծառայ Տեառնդ
      
       Հայր Յակոբ Բուզայեան
      
       1728 սեպտեմբերի վերջն
      
       եւ սոյն աւուրս եկի` ի քաղաքն (Ախլցխա)
       առողջութեամբ եւ տէր պահեսցէ