Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Գերյարգեցելոյ Աբբայ հօրդ մերոյ տեառն տեառն Մխիթարայ Աստուածաբանութեան Վարդապետի
       Զօրք սոցա երեւի թէ ԽՌ իցեն, եւ ասեն թէ գալոց են եւս փառֆիշի եւ փռինչիփէ Նայինպէռքի զօրքն իբրու ԻՌ, հասանելոց են այսոքիկ զարմացման: Նմանապէս ի կողմն Դմշուվարու գոն զօրք, թէ եւ ոչ այսքան, որոց գլուխն է փռինչիփէ Լօգովիցն, եւ ասեն թէ Մօսկովի զօրք գոն եւս անդ: Առ զինչ եղերելոցն է, ոչ գիտեմք: Նմանապէս վեց նորաշէն նաւքն ի յունիսի 21 եկին աստ ի Վէնայու, 500 ճէնիվիզ մառինարով եւ նաւապետով. բնաւ նաւքն 13, 9 սոցա հանդէպ բանակին ի վերայ Թունային նստեալ, եւ 4 աստ մերձ պարսպաց քաղաքիս որ ի վերայ թունալի, պահապանք կարմնջոցն, երկու կարմունջ ի վերայ սավայու , եւ մի ի վերայ Թունայու:
      
       Գերյարգութեան քում Պատրաստանակ ծառայ ամենայնի Հայր Միքայէլ Սեբաստացի
      
       1739 յուլիսի 4 ի Պէլրղատ