Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Կարնոյ Նորշէնի Հայ ժողովրդին թշնամի զօրքերէ կրած տառապանքներուն մէկ փոքրիկ տեղեկութիւնն է:
       Թուղթիս հասցեն է եռ «Տարօնացի Հ. Պօղոս են» .
       Գերապայծառ եւ Գերյարգելի Տեառնդ Տեառնդ Ստեփաննոս Աբբայ հօրդ մերում եւ համայն հարց` եւ սրբակենցաղ (այդր եղելոց ) կրօնաւորացդ են. եւն .
       ի յամի Տեառն 1766 Խնուսայ փաշայն եւ Կարնո քաղաքի փաշայի քէհայն` բազում զօրօք ի յամսեանն փէտրուարի ի ներ բազմութեան ձեւանց` շրջապատեցին զերկիրն մեր, եւ յաւար հարին զամենայն գիւղօրայսն, եւ մերկացուցին յամենայն ընչից եւ զմեզ համայն Նորշէնու եղեալ ժողովրդոք մերկացուցին իբրեւ զմերկ ի մօրէ ծնեալ` ի Շեխկանաց բլուրն. եւ մեզի ձեռք մի զգեստ տարին. եւ զայլսն լռեմ, քանզի ձանձրութիւնէ Հրամանուցդ. եւ մեր մերկացեալ յամենայն ընչից գնացաք ի Մուշ. եւ Դ ամիս եւս իբրու ի բանտի մնացաք ի Մուշ շրջապատեալ զմեզ զօրօքն նոցա. եւ զկնի այս քանից անցից. Լէզկու փաշայն սպանաւ ի զօրաց մերոց, եւ դարձեալ ի բազմանալ զօրաց նոցին` զքաղաքն եւս առին, եւ բազում չարիս հասուցին մեզ. եւ յետոյ Աստուծով զերծեալ յայսմ վտանգէս` կրկին դարձաք ի Նորաշէն, եւ մինչեւ յայսմ գարնանս մնացաք` եւ սակս հարկապահանճութեան ոչ կարացաք տեւեալ, ելեալ եկայք Իքուլլու համայն տամբք մերովք . եւ յօղունցիք հանդերձ տէր յարութիւնիւ գնացին ի յալաշկերտ. եւ ձեր գիւղի կէսն այլ, եւ Նորաշէնու կէսն գնացին ի յԱլաշկերտ… :
      
       Յամի տեառն 1767 Հոկտ. ի (գրեալ ) Կարին
       Յամի տեառն 1768 ի մայիսի 24 (ընկալեալ) (Վարդան քահանայ )