Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հնախօսութեան պատկանող փոքրիկ նիւթ մը, որ կը հայի Վենետկոյ Տոժերու սեփական տարազին:
       Վերապատուելի Տեառն Հ. Մկրտիչ վարդապետի ողջոյն սիրոյ ի տեր
       Տօժն ընտրեցաւ, եւ այն մեր փրօգուրաթոռ Մօլինիկոն, եղբայր իւր եւ երկոքին որդիքն եղեն գաւալիէր: Կինն եղեւ եւ ընտրեցաւ դքսուհի առանց եղջեր, այսինքն թագի, բայց ըստ այլ զգեստեղինաց եւ հանգամանաց, եւ զմասնաւոր քող իմն արկանելոյ զգլխովն ի նշանակ դքսուհւոյ, ընկալաւ զիշխանութիւնն եւ զպատիւն. եւ չդնելն զեղջիւրն ի գլուխ. վասն այսորիկ է զի ի հանդէսս թագաւորականս, յորս տօժն սէնաթիւն ելանէ, հարկ լիցի եւ կնոջն ընդ նոսա հանդիսակցիլ: Ունի զքառեակ թիւ օրիորդաց ընկերակցեալ միշտ ընդ իւր, որպէս այլք թագուհիք զտարբերութիւն գօնտօլայի եւ եւէտէկաց ի գնալն ուրեք. եւ ինքեան զմասնաւոր զօռթէ: Մինչեւ ցաժմ մի կամ երկու եղեալ են այսպիսի դքսուհիք աստ, այս եղեւ երկրորդն կամ երրորդն… :
      
       1763 յապրիլի 23 . Ղազար )
       (Ստեփանոս Վ. Մելգոնեան Աբբահայր )