Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թէ ո'րքան մեծ է շահեկանութիւնը հետեւեալ վաւերաթղթիս` ընթերցողն ինքնին պիտի ըմբռնէ: Գլխաւոր նիւթն է Երուսաղէմի Սուրբ Յարութեան Տաճարի ժամանակակից անցքերը` որոնք Չամչեանի Պատմութեան մէջ չեն յիշուած, թերեւս աւելի հետագայ ժամանակի պատկանելնուն համար, որովհետեւ նամակս անթուական էր ու կը գտնուէր մեր դիւանի 1757-ի թղթերուն մեջ, թերեւս նոյն իսկ անդրադարձնելու` թէ սոյն տարւոյն վերաբերեալ գիր մ'է:
       Յոյժ պատկան եւ անկ համարիմ աստէն ընդ քարտիզիս այսմիկ իմում ճառել զանցսն` որք անցին յերուսաղէմ յաւուրս իմ: Զի ըստ սովորութեան իւրաքանչուր ամի գայ հասանի ի սուրբ երկիրն կոմս դամասկոսի, այսինքն փաշայն եւ պահանջէ զտարեկան տուրսն յերից ազգաց: Ի հայոց առնու ոսկի 3000, ի յունաց 4000 եւ ի լատինացւոց 5000: Յետ այսորիկ պազիրկեան պաշի փաշային` որ էր ի հրէից անտի` անկեալ ի մահիճս խօթութեամբ մեծաւ ջերմախտանայ: Եւ պատրիարգն յունաց եւ լատինացւոց ուղարկեն զթարգմանս իւրեանց հանդերձ պարգեւօք հարցանել զորպիսութենէն: Իսկ հայք ոչ: Եւ ոչ յետ բազում աւուրց կինն այնմիկ հրէի խնդրէ շնորհս յառաջնորդէն հայոց, կարեալ մտանել ի պարտէզ ինչ առնել աղօթս ըստ սովորութեան իւրում: Զայս պարտէզս գնեալ էր գրիգոր վարդապետն. եւ չէր պարտէզ, այլ բնակութիւն, յորում գտանիւր ժողովարան հրէից: Եւ յետ գնելոյ` քայքայեալ ի պարտէզ դարձոյց: Եւ իբրեւ չընկալաւ զխնդիրն` խրոխտացեալ գնայ վաղվաղ. եւ պատմէ առն իւրում: Իսկ այրն քինախնդիր եւ նենգոտ մատուցեալ առ փաշայն իւր` խօսի ընդ նմա եւ ասէ. եթէ ունիմ շնորհս առաջի քոյ տէր իմ, լուր ինձ. եւ նա ասէ, ցի՞նչ: Ասէ հրէայն. կամիս շահել զդրամ բազում յոյժ. կոչեա զպատրիարգունս յունաց եւ հայոց, եւ ասա ' ցնոսա. թէ կամիմ ի վաղիւն յետ երեկոյեան ժամու գալ, եւ գերեզմանաւն յիսուսի նստիլ: Ի համառօտի ասացից. կոչէ փաշայն զպատրիարգունս` եւ խրոխտիւ խօսի ընդ նոսա: Նոքա զարհուրեալ ասեն. Տէր իմ, չէ այդ բնաւ լեալ յազգի ձերում, զի տեղին այն աղբանոց կոչի. եւ դու զիա՞րդ կարիցես գալ, եւ զաղօթս քո մատուցանել: Տայ պատասխանի փաշայն, լուայ քաջ, թէ լոյս ելանէ ի գերեզմանէ յիսուսի. ես եկից եւ առ դրան եդից զաթոռ իմ, եւ վայելեցից դոյզն ինչ ի յուսոյ յիսուսի: Եւ սոքին յուզեալք, չգիտելով տալ պատասխանի, պատճառէին ասելով, թէ ոչ անկ տէրութեան քու առընթեր լինիլ անդէն, զի մեք զհրոյ տօն կատարեմք. եւ այլ ինչ չունիմք: Եւ փաշայն առ ի շինել զկամս նոցա եւ չգնալ ի գերեզման խնդրէ քսակ 1000: Եւ զի՞նչ երկարեցից` յետ անթիւ արտասուաց եւ լացից, հազիւ կարեն հաճել զփաշայն 100 քսաւակ: Սոյն սա այսպէս անցանէ: Եւ յետ այնորիկ ազդ առնէ փաշայն պատրիարգաց զի պատրաստեսցեն տեղի ի յեկեղեցւոջ սուրբ Աստուածածնա Գերեզմանին. զի գնացեալ վճարեսցէ անդէն: Իսկ նոքա զառաջինն շփոթութեամբ յուզեալք` զայլ եւ զայլ իրս պատճառէին. եւ հազիւ դադարեցուցին զնա` տալով այլեւս 50 քսակ: Իսկ պատճառսն թշնամութեան լատինացւոց ընդ յունաց իսկականն եթէ կամիք այս է. զի ի թաղման տեղւոջ տիրամօր կուսին յետ կոյս խորանին ունէին եւ յոյնք տեղի. եւ յաւուր տօնախմբութեան գնային յուխտ, ընդ իւրեանս տանելով զխորանի զարդարանս: Այլ ձանձրացեալք միշտ ի կրել զարդարանս նոյն խորանին, զամս երկուս այնպէս թողեալ են. եւ իբր ամրացուցեալք ի յորմունս: Փաթերայքն ասացեալ են. ի վեր առէք զզարդս ձեր. եւ նոքա չեն անսացեալք: Եւ ի չանսալն նոցին` ածեալ ընդ իւրեանս լատինք զարս ի դատաւորէն, քանդեալ կործանեալ, հիմնայատակ արարեալ են զզարդս նոցին զեկեղեցաւանս: Անդէն ազգն յունաց սաստիկ վիրաւորեալք ի հոգի, ի ծածուկ ուխտս արարեալ են , եւ դարան գործեալ զի եւ յաւուրս տօնախմբութեան նոցին յարութեան, զայն ինչ արարեալ, որպէս եւ լուեալ իսկ էք: Եւ յետ այսորիկ հրեշտակապետին զֆէրմանն խնդրէ: Զայս եկեղեցիս ի 18 ամաց հետէ շինեալ էր գրիգոր վարդապետն բայց առանց ֆէրմանի. եւ ի իեսանելն զգիրն փաշային, թէ չէր ֆէրման, այլ պոյրուլթու` ոչինչ համարէ զայն, եւ զեկեղեցին ի ձեռաց նոցա կամի յետս անռուլ. եւ զի՞նչ ասացից` եւ վասն այնր քսակ 20, ի վախճանի յաւուրս իմ, յորս ես գտայ անդէն 120 քսակ տուժանս ետուն հայք. նմանապէս եւ յոյնք եւս առաւել: Երեկեան օրն զեկեղեցին Պէշիքթաշու արքունի հրամանաւ հիմնայատակ արարին. որոյ աղագաւ ազգս մեր ի տառապանս գտանի այսօր: Ողջ լեր ի տեր :
      
       Ծառայ ձեր եւ եղբայր Թովմաճեան Մահտեսի Յ օհաննէս