Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հետեւեալ օրինակն է յոյժ շահեկան վաւերաթուղթի մը, զոր գրած է Յակոբ Բ. Նալեան Պատրիարք Կ. Պոլսոյ (1741-1749 եւ 1752-1764), ստորագրութեամբ նաեւ ժողովրդեան մէկ քանի ներկայացուցիչներուն:
       Այս գիրն ուղղուած է առ Փերվանեան Մինաս Արքեպիսկոպոս Զմիւռնիոյ, որ արեւելքի շփոթութիւններէն փախչելով` իրեն ապաստան ընտրած էր Վենետիկը: Սա է սրտէ բարեկամացած էր Մխիթարայ հետ եւ հրապուրած` անոր Հաստատութենէն: Փերվազեան իր ծախիւք շինել տուած է վանքիս եկեղեցւոյ Ս. Անտոնի մարմարեայ խորանը, զոր 1737ին կ՚օրհնէ եւ ապա վրան ձայնաւոր պատարագ մ'ալ կը մատուցանէ: Երկար տարիներ ապրելէ վերջ կը վախճանի ի Վենետիկ 1757-ին ու մարմինը կ՚ամփոփուի Ս. Անտոնի խորանին առջեւ իւրակերտ դամբարանին մէջ.
       Է Գերապատուելոյ, Ամենապայծառի, յԱռաքելական աստիճան Արքեպիսկոպոսութեան ժամանեցելոյ իբր զցորեան յարտից մաքրեցելոյ, եւ որպէս զարծաթ ի բովս ընտրութեան եօթնապատիկ պարզեցելոյ: Տեառն Մինասայ ձիթով շնորհաց սրբոյ Հոգւոյն պարարեցելոյ, զԱստուածաբանութեան ներհունացեալ Վարդապետի, Եղբօրդ իմոյ մեծի , մանաւանդ թէ Հօր սրբոյ Սիմէօնատիպ ծերունազարդի, ըղձալի տենչմամբ, խանդակաթ տարփմամբ, Յիսուսանուէր սէր` եւ ողջոյն Քրիստոսական ձօնեալ ընծայի: Եւ յընդ ի կենցաղոյս գրոյս, Սրբոյ Տիրաշօշափ Աջոյդ կարօտակեզ սիրով համբոյր որդիական մատուցանի:
       Արդարեւ ո ' մեծարգոյ եղբայր, եւ ծերունափայլուն Հայր, Աբեսաղօմ երիս [ամս ] մնալով ի Գեթսուր, առաւել անտեսութեամբ Հօրն իւրոյ Դաւթի վշտագնիւր, քան թէ պանդխտութեամբն յօտար երկրի: Եւ մինչ դարձաւ յԵրուսաղէմ, պանդխտութիւնն ի Գեթսուր առաւել լաւագոյն համարէր, քան զգրկիլն ի Հօրն քաղցրատիպ դիմաց: Զնոյն անցս եւ զմեօք անցեալ թէ վարկանիցի Գերապայծառութիւնդ, յիրաւի ոչ վրիպի ի ճշմարտութենէ: Քանզի ոչ թէ զերիս ամս միայն տանջեաց զմեզ կարօտութիւն Սրբութեանդ, այլ զամս երեքտասան, որովք կարօտութեամբք եղջերուահանգոյն տի'ր ծարաւեցաք Աղբերք զովացուցիչ, եւ հրով սիրոյդ` օն ա'նդր տոչորեցաք: Որ եթէ յամեցուցեր զշնորհ գալստեանդ զի նազելի առնէիր, եւ սակաւ յամեցմանդ նազելի էր: Վասն որոյ ըստ Երգոյ Հարսինն եւ մեք ասեմք: ե'կ ընդ հովանեաւ Վիմին առ նախապարիսպն, ցո'յց մեզ զդէմս քո, եւ այլն: Զի կարի ընդարձակ եղեւ միջոցն քոյդ հեռացման, բայց առաւել լայնագոյն` իղձ մերոյս տարփման: Եւ մի ասիցէ Սրբութիւնդ, թէ այսքան միջոցք տապողականք, ընդէ՞ր զձեզ հարկեցին ի կոչել զմեզ, զի որ սիրէ` փութով ընթանայ, եւ արագ ժամանէ: Ասեմք, թէ ոչ հաւատացաք զլսելդ, եւ կամ զի գիտելով նշմարանօք իմիք, թէ սրբութիւնդ վասն խոյս տալոյ յզբաղմանց այդր խուսեցեր, որպէս զի իբրեւ զողկոյզ ի հունձս եւ որպէս զցորեան ի շտեմարանս հաւաքելի զքեզ առնէիր, զի յառ դիպիլ կոչմանդ հարկին, անդանդաղ առ մեզ խոնարհէիր ի ստգտանաց սրտիդ դրդեցեալ, եւ ասել, թէ բաւական է, արդ յարեայց, արդ բարձրացոյց, արդ խոնարհական զիջմամբ փառաւորեցայց: Գիտէաք եւ մեք, եթէ ի տարադէպ պահու զքեզ կոչէաք, (մինչդեռ սակաւ ինչ լծոյ զբազմանց կարէիրն ենթարկել ) ասելոց էիր, թէ ես վասն այնորիկ զփախուստ առի, զի յուսալին ձեր լծենթարկութեան եղանակն յայլ իմն փոխեսցի, որպէս զի ի գալս իմում յակամայ` կամաւ յինէն զձեռս քարշէիք, եւ զիս ազատ ի զբազմանց առնէիք, եւ զայս ի Գերապայծառութեանդ գրոյն ես ծանեաք, զի յերից աթոռոց ի գործն զքեզ ոչ հարկել մեզ գրեալ էիր, որ ի հոգեւորս, եւ ոչ ի մարմնաւորս: Առ որ ասեմք, թէ ո՞վ Գերապայծառ, եթէ յայնժամ մինչ ունէին զկարողութիւն, ի հարկանելն մեր զսրբութիւնդ ի յասացեալդ ի մինն, յանձն ոչ առէր. եւ մեք ոչ ճշդեցաք զկամս քո, եւ մինչ այժմ հաւաստեաւ ծանեաք զփախուստ քո ի զբազմանց, եւ զժամանակդ վասն այն անցուցեալ այդր, զի ի լծոյ ազատ մնայիր, որպէս կարեմք յայսմհետէ ստիպեալ զհայրդ ծերունի, բառնայլ զբեռինս որդեկացդ մատղաշագունից , թէ ի Հռօմայ Գահին վերադիտօղք յայդմ հասակի ընտրին ի բեռնաբարձութիւն, որպէս զի իբրեւ զպարզեալ գինիս ի մրրոյ աշխարհի եւ ըղձից նորա մեռեալք եղիցին: Բայց մեք ուխտեմք ի ձեռն Գրոյս, զի ի հետս շաւղաց կամաց քոց ընթասցուք , եւ մի բնաւ ի սոսկալեացդ միայն ի գործ զբաղական զքեզ ստիպեսցուք: Այլ կամք սրբութեանդ եղիցի քանոն եւ նախատիպ, հայելի եւ ցուցակ մերոցս կամաց, որպէս զի առ այն նկատելով ուղղապէս գծաւորիցեմք, եւ օրինակիցիմք եւ իբր ի հայելւոջ նշմարելով նուատիպ երեւիցիմք: Քանզի զի՞նչ վարձք իցեն սրբութեանդ, եթէ բարիքն քո ի հարկէ եւ ոչ կամաց լինիցին, եւ մի՞թէ պակաս փառք իցեն մեզ զքոյապիսի սրբազան Ծերունիդ ունել աղօթօղ վասն մեր ի սուրբ տեղիսն, որպէս զի բազկացդ տարածմամբ իբրեւ զոմն այլ երկրորդ Մովսէս զամաղէկացի զեւսն ընկճեսցես որք ընդ մեզ մենամարտին: Այո` ով Գերապայծառ Հայր մեր, որ դրդեմք եւ ոչ հարկեմք զսրբութիւնդ ի գործ ինչ արտաքոյ կամաց քոց, միայն թէ լից զխնդութիւնս մեր , բարձ զկարօտութիւնս ի մէնջ, եւ մեք խնդրեմք ի Յիսուսէ Քրիստոսէ, զի զբաղձանս սրտիդ, որ առ բարին փոյթ ընդ փոյթ լցուսցէ, որպէս զի բազկատարած մշտանուէր աղօթիւք ի սուրբ Գողգոթայ ըստ Տեառն նմանութեան, վասն մեր եւ վասն քոյ աղօթս եւ պաղատանս առնցես, եւ լսելի լինիցիս առ լաւութեան ըստ ասից զարմանալւոյն Պօղոսի: Ուստի ըստ այսմ սարասի, եւ ըստ մտացդ դիտման զխոնարհիլն մեր տեղեկացեալ, անկասկածօրէն հրամայեա ', եւ ե'կ, զի ոչ բռնադատեմք զկամս քո, որ զհոգեկանն եւեթ ունիս ի մտի, եւ ազգին մերոյ զքոյապիսի յօգնութիւ աղօթս ունել զկարեւորութիւն քաջ գիտասցես, եւ իբրեւ զԾերունին Բերզէլի` արժանի սեղանակցելոյ Դաւթին ճշմարտի զքեզ ծանիցես: Ի վախճանի դիտմանս կնքեմք զբանս ըստ խնդրոյ քոյ , եւ աղաչեմք, զի աւուրբ միով յառաջ զկարօտս մեր լցուսցես շնորհալի գալըստեամբդ. եւ սրբութիւնդ եւս զկարոտ քո մեր տեսութեամբ առցես. եւ մեզ քաւ լիցի թէ ի խորշելեացդ գործոց վերայ զքեզ բռնադատիցեմք: Վկայ լիցի Աստուած ի միջի մերում, Իսկ որ սակս արեւելից կողմանն ունիս զկասկած, Աստուծով անհոգ լեր. զի խաղաղութիւնն ստոյգ է. եւ թէ ի կողմանէ սրբոյ աթոռոյն Էջմիածնի կամիս տեղեկանալ, դուռն բաց, հոգեւոր պաշտամամս հաստատ, միայն թէ ի մարմնաւորաց մերկ. եւ զայլսն ի գալստեանդ կարես լիապէս իմանալ: Ողջ լեր ի պարծանս պաշտօնակցի քոյ Յակոբայ Նուաստ Պատրիարգի Կոստանդնուպոլսոյ, (որ ձեռամբս գրեցի ) եւ այլոց յստորեւ կընքողաց գրոյս :
      
       Չօպան օղլու Յարութիւն խօճայ Միքայէլ Յամի Տեառն 1747 մայիսի 15 (Կ. Պօլիս )
       Մհի. Սեղբոս (Յակոբ Պատրիարք Կ. Պոլսոյ )
       Մհի. Մարտիրոս Մհի. Պաղտասար