Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Եր. Տէր Կոմիտասի համանուն թոռը մեր նամակագրին միջոցաւ մայրավանքէս կը խնդրէ` որ իրեն ղրկուի իր պապուն մասին կենսագրական ծանօթութիւնները:
       Գերամեծար Գերյարգելի Աբբայհօր մերոյ Տեառն Տեառն Ստեփաննոսի վրդպ. ի ողջոյն
       Է աստ պատանի մի` 22 ամաց թոռն երանելի տէր Կոմիտասին` որ եւ նա ըստ անուան պապուն իւրոյ կոչի Կոմիտաս, եւ Ֆռէնկերէն Կօզմաս, զի է Տիրօղլանի Անա փօլիի էլչուն. որոյ հայրն Յօհաննէս, զոր քաջ ճանաչէ մեր Հ. Մկրտիչն, էր թէրճիման նոյնոյ էլչիի: Այս պատանի այժմ ի խնդիր է շարադրել զվարս պապոյն իւրոյ երանելի տէր Կոմիտասին. եւ լուեալ թէ ի վանս մեր կայ շարադրեալ ի մեր Վ. Հ. Մատթէոս Վ. խնդրէ մեծաւ աղերսանօք զօրինակ մի այնր շարագրելոյ ի Հ. Մատթէոսէն: Ապա խնդրեմ եւ ես ընդ նմա, զի տաջիք օրինակել զայն. եւ առաքեսջիք այսր տիսփացիօյով . զայսմանէ եւ մեր Թօմայ աղայն Սեղբոսեան ունի գրել կամ առ ձեզ եւ կամ առ եղբայր իւր Յօհաննէս աղայն: Խնդրէ եւ զայս, զի յորժամ օրինակեալ զայն առաքեսջիք այսր, գրեսցէ Հ. Մատթէոսն եւ զայս բան թէ ի հաւատարիմ պատմչաց եւ ի պէսպէս ձեռագիր թղթոց հաւատարիմ անձանց գրողաց զվարս նորա, լուեալ կամ առեալ շարադրեցի. եւ թէ կարելի է, դիցէ եւս զանուանս եւ զհանգամանս պատմչաց եւ ձեռագիր թղթոյն: Խնդրէ ես կոնդակ մի թղթոյ գրեալ ձեռամբ Գերյարգութեանդ յորում իցէ գրեալ, թէ ահա ըստ խնդրոյ ձերոյ ետու օրինակել ի բուն գրքէ շարադրողին ի մեր վանքն զվարս երանելւոյն, եւ առաքեցի ձեզ: Եւ այս ամենայն է առ ի հաստատութիւն եւ ի վկայութիւն վարուցն երանելւոյն ընդդէմ թերհաւատից:
      
       Նուաստ ծառայ Հ. Զաքարիա Վ. Ա . Մ.
       1771 Ապրիլի 26 [Կ . Պոլիս]