Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Մեր նամակագիրը կամբողջացնէ իր կարեւոր ծանօթութիւններով Սառաֆեան արք. ի կենսագրականը:
       Գերապատիւ եւ Գերյարգոյ Տեառն Տեառն Ստեփաննոս Վրդպ. ի աբբայ Հօր մերոյ ողջոյն աչահամբոյր
       Սարգիս Վարդապետն ել աստի Ֆռանսըզի նաւով որ գնալ ունէր ի Մարչիլայ, յաւուր երեքշաբթի ի 18 սեպտեմբերի եւ անտի գնալ ունի ի հռովմ, եւ անտի ի Վէնէտիկ. սակայն խնդրեաց ի մէնջ զհանդերձ կրօնի մերոյ վասն իւր եւ վասն փոքրաւորի իւրոյ` ծպտիլ նովաւ ի ճանապարհին, բայց մեք պատճառելով զպատճառանս ոչ տուաքզի մի տացուք տեղի ամբաստանութեան չարափառաց` ասել թէ սոքա փախուցին զնա, եւ փախուցանեն զայսպիսիս զգեցուցանելով նոցա զհանդերձս իւրեանց, եւ այլ եւս անպատշաճութեանց մարթ էր ծագել զորս ոչ զգացուցաք նմա, վասն որոյ կարծեմ խաթըրմնայ եղեւ զմէնջ սակաւ, մի: Ի ճանապարհէն գրեաց թուղթ առ ընտանիս իւր աստ, եւ բաժանեաց նոցա զամենայն զկահ եւ զկարասի տան իւրոյ. եւ ի թղթոյ անտի իմացման զգնալ նորա աստի, զի յառաջ քան զայն եւ ոչ ընտանիք եւ քոյր իւր գիտէին. մինչեւ պատրիարգն իսկ յանցեալ շաբաթուն, առաքեաց եւ որոնեցին զնա յանգէտս յօրթաքէոյ եւ ի թառապիայ, եւ ոչ գտաւ: Եւ բազում բարեկամք նորա ի հակառակորդաց ողբան զգնալ նորա, որպէս ի հարկէ խնդան թշնամիք նորա…:
      
       Յամի տեառն 1772 Սեպտ. 29 (Կ. Պոլիս )
       Նուաստ ծառայ Հ. Անանիա Վրդպ. Մ .