Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Սարաֆեանի ուրիշ մէկ նամա'կն ահա. կը գրէ այս անգամ Զմիւռնիայէն, ուսկից յետոյ Պոլիս պիտի անցնէր: Թղթին սկիզբը երկու տեղ քով քովի մաշած ըլլալով` կէտէր դրինք: Հետեւելով իր վարուց պատմութեան ու նկատելով մաշած տեղերու մնացորդ տառերը` կ՚եզրակացնենք, որ Առաջնոռդն է Սահակ Ահագին, որ դեռ այն ատեն իր բարեկամն էր, զոր եւ ինքը կ՚ակնարկէ անշուշտ [եղ]բայր անուամբ:
       Համբաւաւոր քարոզիչ մ'ըլլալով Սարգիս արք. Սարաֆեան` սոյն քաղաքին մէջն ալ ցոյց կու տայ իր մեծ յատկութիւնը:
       Նամակիս մէջ հոն կատարած իր առաքելութեան վրայ կը խօսի, ինչ որ կը յաւելու մանրամասնութիւն մը իր կենսագրականին վրայ:
       Տեառն Տեառն Ստեփաննոսի Սրբակրօն Աբբայ` մտերիմ եւ սեր[տ ] սիրով ի Քրիստոս Յիսուս Ողջոյն ընծայեմ
       Նաւարկեալ ի Լիկօռնայու ժամանեցաք Տերամբ յ 30 օրն ի Քաղաքս զմիւռին, եւ աստ գտեալ զՎե[…]կ[…]պե[… ] բայր մեր […]ալ վերստին Առաջնորդ, ընկալեալ եղաք ի սմանէ ի վեր քան զոր վարկէաքն ողջամբ, եւ ի բնաւից տեղացւոց յոյժ մարդասիրապէս եւ մեք եւս առ ի չգտանիլ դէպ առ նոսա իբր տմարդի բարեկամ եւ անողջունատու հիւր, ոչ թողումք ի բաց զմխիթարելն զնոսա յեկեղեցւոջ հոգեւորական բանիւք ըստ կարեաց եւ ըստ պիտոյին երբեմնապէս, չխոտորելով ամենեւին յարքունական պողոտայէ ուղղականէ ի յանգոսնելի ծայրս հակադրականի կողմնականութեան երբէք, ըստ որում յայտնի իմն է տեսողաց եւ լսողաց: Եւ լինի թէ ո ' գիտէ մինչեւ յերիս ամիս եթէ Տէր կամեսցի աստ օթագայիմ, զի յիշեցեալ Պետն ոչ կամի թոյլատրել փութով գնալ մեզ ի կոստանդնուպոլիս առ ի գովացուցանել զտապն վաղեմի կարօտութեանց մերոց. եւ մանաւանդ թէ ընդ նմա եւ ժողովուրդքն ըստ մեծի մասին զնոյնն յառաջադրեն մեզ աղաչանօք , առ որս բաց ասելն կոպտութիւն իմն է յոյժ մեծ: Եւ Պատրիարգ Յակօբ Վարդապետն եւս գրեաց առ մեզ ի ձեռն յիշեցելոյն զգիր սիրոյ եւ յարգանաց. բայց մեք չպատասխանեցաք նմա բան ինչ մինչեւ ցայժմ. եւ մի ' վարկցի այս լինիլ աղագաւ ըմոստանալոյ, այլ վասն այլ իրի իմիք` որ է մասնաւոր համանկատումն ինչ. քանզի ասէ ոմն ի բանաստեղծից այլազգեաց. կեա'հ օլուր աշըքը չէյ տայէ տիւշէր իստիղնա: Տեղւոյս ամենայն իրքն եւ իրակութիւնք վայելեն զբարի յաջողութիւնս , մնայ միայն` թէ սակաւ ինչ երկեցուցանէ զյոգունս շշուկն մահուան, զոր թէեւ իցէր նուագ, յուսամ յԱստուած թէ այսուհետեւ իսպառ սպառելոց է ամենեւին: Եւ թէպէտ զառաջին քստմնիլ տեսանեցան ոմանք ի մերայնոց զէմպէրէկաբեկից հանդերձ պատրօքն տեղւոյս վասն մտանելոյ իմ յեկեղեցին Հայոց, իսկ մինչ յարեցան եւ խօսակցեցան ընդ մեզ ի ձեռն յաճախ երթեւեկութեան, զիջան ի կարծեաց եւ ի կասկածանաց իւրեանց, եւ հետեւաբար ունին զիս իբրեւ զիւրեանս. բայց բոլոր ամբողջ եւ ուղիղ ուղղափառքն իբրեւ տեսին եւ իմացան զայս` գրեթէ ի մեծի ուրախութեան պարուրեալք եղեն, եւ գոհացան որ այլապէս ոչ եղեւ. վասն զի յետ կորուսանելոյ զշահն, հետեւիւր յայնմանէ մեծագոյն վնաս, որպէս յայտ է ինքնին: Օրհնեալ լինիցի տեղւոյս Յովսէփ վարդապետն միսիօնար` որ է համաձայն մերային դիտմանց, եւ պատերազմակից է ընդ մեզ ընդդէմ ներհակ կարծեաց ըստ ամենայնի, որոյ վասն առաւել սէր եւ պատիւ եցոյց եւ ցուցանէ միշտ դէպ առ անարժանութիւնն իմ. նոյնագունակ օրհնեալ խոճայ նահապետն ամպարեան, եւ պարոն Անտրիասն ցաւակիր: Բայց քէօշէ պուճախ քրթմնջեն ոմանք` ի ծածուկ` գաղատացիք ամենայիմարք, բայց գտանին նոցա ըմբերանօղք բազումք, որոյ վասն եւ գլխաւորք նոցին գան եւ գնան առ իս, եւ մեք շահեմք զնոսա բարոյականաբար, թէ չունի վնաս մտանելն յեկեղեցին Հայոց: Վերջապէս վասն սուղ լինելոյ գրոյս ժամանակի` ոչ կարացի յատուկ գրով ինչ ողջունել զՎեհապատիւ Մինաս Արհին զՀայրն մեր ծերունի եւ կամ հարցումն առնել զամենայն կերպ բարեկեցութենէ նորին. վասն որոյ յնոյն պարտաւորութիւնն իմ սոյն գրով ի ձեռն Յարգելութեան ձերոյ վճարել տենջամ, ընծայելով նմա զփրկչաձիր ողջոյնն, եւ խնդրելով ի նմանէ զսուրբ աղօթս փոխարէն: Զնոյնն ասեմ ի վասն բնաւից համաշունչ միաբանից Սրբոյ Մենաստանիդ` ի մեծամեծաց մինչեւ ցփոքունս: Պարոն Խաչուկ սիրեցելոյն իմ եւ ձեր` սիրով մեծաւ ողջոյն ընծայեմ ի Քրիստոս: Հայր Մկրտչին իմ, եւ Հայր Վրդանիսի սերտ սիրով ողջոյն ընծայեմ. բաւ է:
      
       1754 ի յունիս 17
       Սարգիս Վրդ. եւ Արքեպիսկոպոս ի Զմիւռին