Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Եր. Տէր Կոմիտասայ մեծ համբաւին պատկանող փոքրիկ տեղեկութիւն մը:
       Գերյարգելի Տեառն Տեառն Ստեփաննոսի մեծի Վարդապետի եւ արժանաւոր Աբբայի Մխիթարեան միաբանի խնդալ ի քրիստոս Յիսուս
       Ճանաչելով զիս իբրեւ փրկեալ եւ ազատլամայ վերոյգրեալ Գ. Հ. ի կապանաց միսսիօնարութեան` ոչ պակասիմ ի շնորհակալ լինելոյ զխնամոց շնորհաց Գ. Հ. որով երջանկապէս ազատ գրեալ, եւ չուեալ ի Վարատինոյ գնացի ի յԻլվօվ առ ի տեսանել զբարեկարգութիւնս մերայնոցն տեղւոյն, եւ թէ հնար ինչ իցէ մնալ անդ` մինչեւ ի մահ. բայց ոչ դադարեալ դարձայ ի վիեննայ. եւ հաստատեալ աստ` ըստ առաջին կացութեան ապրիմ դժուարութեամբ ծերութեան եւ աղքատութեան իմոյ ըստ ամենախնամ հաճոյից բարերար կամացն աստուծոյ: Եւ որովհետեւ ի գալն իմ աստ` գտի զՊարոն Յօհաննէսն մօռնհայիմեան քուրիերն կայսերական կենդանի, որ ցանկայր ունիլ զպատմութիւն երանելի տէր Կոմիտասին վասն ցուցանելոյ արքունւոյն զազնութիւն ազգին մերոյ թոռան նորա եւ քեռորդւոյն Պարոն Յօհաննէսին մօռնհայիմեան (որ որբացեալ ի հօրէ եւ ի մօրէ գտանի աստ)՝ եւ հոգալոյ նորա հաց յարքունուստ, պարտաւորեցայ գրել եւ թախանձանօք մեծաւ հայցել ի Գ. Հ . զի յանձն առեալ զաշխատանս վասն գթութեան եւ ողորմութեան հաճեսցի յղել օրինակ մի կամ հայերէն կամ իտալերէն վերոյասացեալ պատմութեան ընդ ումեք, որ գայցէ աստ. եւ զծախս, զոր ունիցի` ի յառնուլ եւ յղել զայն` հաճեսցի գրել . զի մեծաւ շնորհակալութեամբ վճարեալ լիցի ում եւ կամեսցի Գ. Հ. եթէ ընդունելի լիցին խնդրուածքն իմ, որ պարտաւորեալ նուիրեմ զանձն ծառայութեան Գ. Հ. զոր ինչ հաճեսցի հրամայել ինձ: Եւ յանձն արարեալ զիս հաճոյական աղօթից Գ. Հ. զսուրբ աջն համբուրեմ. եւ Գ . Հ.
      
       մնամ Նուաստ ծառայ Յովհաննէս Արիմանեան քահանայ անարժան
       Յամի տեառն 1766 դեկտ. ի 13 ի Վիեննայ