Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Անկարկութիւնը` որով կը սկսի մեր հատագայ նամակը` Ռուսիոյ Աննա Գուրլանտիոյ կայսերուհւոյն մասին է (1730-1740): Սա դուստր էր Մեծն Պետրոսի եղբօր Իվան Հինգերորդի: Իր ամուսինը ՓրեդերիկեւԳուլիէլմոս դուքս Գուրլանտիոյ տարի մը վերջ կը մեռնի: Արքունի թագը Աննայի կ՚ընծայուի` գաղտնի գերագոյն խորհուրդին կողմանէ, փոխանակ ըստ օրինի Մեծն Պետրոսի դստեր տալու:
       Վաւերաթուղթիս թուականի շրջանին մեջ տեղի կ՚ունենայ Լեհաստանի յաջորդութեան կռիւը. ճիշդ այդ է որ կ՚ակնարկուի նամակին մէջ:
       Հ. Եղիա կը նշանակէ նաեւ զանազան նորալուրեր ժամանակակից կեանքէն` առեւտրական խնդիրներու եւ ուրիշ քաղաքական դէպքերու շուրջ:
       Գերայարգելոյ եւ վսեմագունեղի տեառն տեառն Մխիթարայ վարդապետի Աստուածաբանութեան, եւ Աբբայ Հօրն մերոյ
       Մօսկոֆու սէճինան, որ այժմ անկախ յումեքէ թագաւորէ, յղեալ է նա կայսերն իբր նշան սիրոյ զերիս սամուր քիւրքս, նաեւ վասն վեցից տանց զարդարանք, եւ սոյն զարդարանքն Խաթայու է, այսինքն Չինիմաչնու, նաեւ այլք իրք մեծագինք, եւ գինք սոցին արժեն չորս միլեօն: Եւ ի վերայ այսր ամենայնի ԾՌ [50, 000] զինուորք եւս յղեալ է ի Ռէնեօ ֆրանսըզի զօրուն: Նալռանի որդւոյն խոստացեալ է պահել զԼէհէստան, եւ զօրքն Սակսոնի գնասցեն ի ըՌէնեօ, եւ այժմ ի Լէհէստան ի խաղաղութեան է, զի այնք որք էին ասպամ[բ]ք, նոքա եւս զներումն խնդրելով ի թագաւորէն հնազանդեցան նմա: Ոմն վաճառական եկն աստ ի յԻզմիրու, եւ պատմեաց թէ ներ տաճկաց գոյ մեծ իմն խռովութիւն պատճառաւ կարմիր գտակին, յենիչէրիլն ոչ կամին գնալ ի յարեւելս ընդդէմ պարսից: Ի յԻզմիր 40 տրամ հաց 1 ստակ, եւ մսի օխան 2 փարայ, այն եւս է լղար: Ի պաղտատ ալուրի քիլէն 500 ղռշ ելեր է, քիլէն 90 օխայ է: Բազումք ի սովէ եւ ի ջրոյ մեռեալ են: Մեծագոյն յոյս գոյ հաշտութեան, եւ ի բերանս բոլորից անձանց, թէ աստ իցէ եւ թէ ի Վէնա սոյնս է, ապա թէ ոչ, մեծագոյն արիւնահեղութիւն լինելոց է յերկոցունց կողմանց: Ի վէնա 34 տեղ սօլտատ գրեն, իսկ աստ եւ ի յայլ տեղիս ձիաւոր գատանայ: Զօրքն թագաւորին մերոյ նպաստութեամբ այլոց իշխանաց կարի յոյժ բազմաթիւք եղեն յայս անգամ ըստ որում համբաւեն…
      
       Ն. Ծ. Ե[ղիա ] Վ[արդապետ]
      
       1735 ապրիլի 1 [Պելկրատ]