Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հնդկաստանի առաքեալ Ս. Ֆրանդիսկոս Քսաւերեանի սուրբ մարմնոյն շուրջ կը տրուի հոս զարմանալի տեղեկութիւն մը:
       Գերապատիւ եւ ամենապայծառ տեառն Ստեփաննոս աբբային եւն
       այսօր վասն ճիզվիթաց լուաք ի ճէնէռալէն Ֆրանչիսկանաց, զի ի Կօա քաղաքն հնդկաց անկեալն ընդ Լօսիտանիոյ թշուառութիւն մեծ կրեցին ճիզվիթքն, քանզի ունէին զհոյակապ եւ զբազմազանն եկեղեցի մի, ուր էր մարմին սրբոյն Ֆրանչիսկոսի Քսաւերեանի. արդ` զսոյն եկեղեցիս ընդ այլոց առին ի ճիզվիթաց ամենայն զանձիւքն արժեցելովք միլիոնս. եւ ետուն զնոսա Ֆրանչիսկանաց չիգօլանթից. եւ որ հիացան արժանի է, այս է, զի զզգեստ ճիզվիթական հանեալ ի յանձնէ սրբոյն Քսաւերիոսի վասն սաստիկ ատելութեան ճիզվիթաց, զգեցուցին նմա զսքեմ չիգօլանթից, ի ճմլումն եւ ի թալկացումն սրտի յիսուսեանց. յորմէ երեւի թէ եւ զճիզվիթսն չարարչար արտաքսեցին :
      
       1760 Մարտ 21 (Հռոմ ) Նուաստ ծառայ Հ. Մկրտիչ (Անանեանց )