Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հայ ծիսական հարցերու շուրջ իբր նոր վաւերաթուղթ մը կը ներկայացնենք հետեւեալ գիրը: Ամենէն աւելի ուշագրաւն է` պատարագի ճաշակումէն առաջ ներմուծուած Սրբութեան ի Բազմոցի հանդէսը:
       Գերապայծառի Տեառն Տեառն Մխիթարի Աբբահօրդ մերոյ գերազանցի Աստուածաբանութեան Վարդապետիդ, ողջոյն սիրոյ եւ յարգութեան
       Խուլ տէր Մելքիսէդն եկեալ ձգեաց զայս Ղուլղուլէս ի Կոստանդնուպօլիս, թէ սուրբ Ժողովն տէստուր ետ ջահկեցոց խորհրդատետրովն պատարագել եւ պալաթ եղեւ հայոցն: Նաեւ ասէ. ոմանք ուսան զփիլիսոփայութիւն, եւ ոմանք զչառթազանութիւն . իսկ ես ստացայ ասել զժամերգութիւնն եւ զխորհրդատետրն ջահկեցոց. նաեւ ի վերջն նախ քան զճաշակելն սրբութեան ի պատարագին դնէ զսրբութիւնն ի ճառագայթին եւ այնու խաչակնքէ զժողովուրդն, եւ ապա ճաշակէ, յորմէ ոմանք տգէտք տեսեալ զարմանան եւ ոմանք գայթակղին… յանցելումն տարւոջ մինչ պուռսացի Յովսէփ վ. ն եւ տիրկէր Յակոբ վ. ն զծնունդ տեառն Նոր տումարովն արարին, Յօհան վ. ն թազիր անել ետ վիքարին եւ ԾԵ ական ղռշ. փէնա . բայց յայս տարւոջ զեպիսկոպոսի միտն դարձոյց եւ նոր տումարով Ծնունդ արար ի սուրբ Անդօն եկեղեցւոջ ձայնաւոր պատարագաւ եւ հարիւր հայ տիրացուներով: Եթէ այսպէս է` մեզ եւս թող տէստուր տան Նոր տօմարով անել, քանզի եւ ժողովրդեան մեծ մասն եւս նոր տօմարով վարին, հայելով ի հայ կարգաւորաց վարիլն Նոր տօմարով. եթէ կամիք գրեցից զայս բանս սուրբ ժողովին. բաւ է. ողջ լերուք ի սէր:
      
       Ն. Ծռյ. Տ[էրութեան ] Ձ[երոյ ] Թօմաս Վ . Թէոդոսեան
      
       1734 դեկտ. 27 [Կ . Պոլիս]