Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Մելգոնեան տեղեկութիւն մը կու տայ «գաբիտան Փաւլօ Մարաշի» անուն «ղուրսանտ»ի վրայ առ Հ. Մ. Անանեանց:
       Վարապատուելի Տեառն Հ. Մկրտիչ վարդապետին ողջոյն սիրոյ ի տեր
       Անուանի ղուրսանտ մի իշկեաւօն ազգաւ անուն գաբիտան Փաւլօ Մարաշի, որ երկերիւր ընտիր իշկեավօնաւ ի ծովու առնէր զղուրսանտութիւն դրօշակաւ մալթէզի ընդդէմ տաճկաց: Սա յետ առնելոյ զայս արուեստ զամս մեծասան (մետասան ) ի ի սոսկումն տաճկաց եւ փարփարոսաց, մինչեւ երբեմն թագաւորի տաճկաց կոչեալ լսա ի ծառայութիւն իւր խոստմամբ մեծութիւն, եւ միանգամ եւս ինկլիզի թագաւորին կոչեալ զսա յիւր ծառայութիւն. եւ սորա զանձն չառեալ. հուսկ յետոյ ձանձրացեալ յայնմ պաշտօնէ առանձնանայ ի Մանեօթս. եւ գրէ գիր քէօրֆէզի ճեներալին, տալ ինքեան զներումն (զի յանցաւոր էր սոցա. զի ընդդէմ կամաց սոցա առնէր զայն արուեստ ) զի դարձցի յերկիր իւր առ ընտանիս իւր. եւ ճէնէրալն գրէ առ Սինաթօն, եւ Սինաթօն յօժարակամ ներեալ կոչեաց անմիջապէս ի Վէնէտիկ առանց գնալոյ ի տուն իւր, եւ այժմ ի նազարէթն է սա, եւ տեսի եւ խօսեցայ եւս ընդ նմա սմա: Սորա ակն այնչափ է ներգործեալ ի բարբարոսս եւ ի տաճիկս, զի ընդ լսելն թէ գաբիտան Փաւլօն է, թողեալ զնաւն բազում անգամ փախուցեալ են, եւ սա անաշխատ գնացեալ զնաւսն առնու: Յառաջնում ամի ղուրսանտութեան իւրոյ զեօթն փարփարութիւն զամպէքս եւ ֆրղաթայս ծովասոյզ առնէ եւ յայսմանէ ահն մտանէ ի նոսա: Սա ոչ միայն ի ծովու, այլ եւ ի ծովեզերայ ցամաք հարկանէ եւ գերէ բազում անգամ, ուստի մինչեւ ցայժմ իբր վեցհարիւր կին գերի տաճիկ վաճառեալ եւ հազար երկուհարիւր եւ աւելի գերի արու գերի վաճառեալ, թող զսպանեալսն ի ծովու եւ ի ցամաքի…: Այս այր է երկայնահասակ եւ գեղեցիկ եւ ահեղ կերպարաւ եւ դեռ իբր քառասուն ամաց… :
      
       1761 ի մարտի 28 . Ղազար )
       Նուաստ ծառայ Ս(տեփանոս վրդպ ) Աբ(բահայր )