Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Այս շատ հետաքրքրական թուղթը կը տեղեկագրէ մեզ` ընդ մէջ Կղէմես ԺԳ. ի եւ մեր նամակագրին` Վատիկանու մէջ տեղի ունեցած հարցուպատասխանի մը:
       Եղ. Արսէն (յետոյ Հ. Ստեփան) յանձնարարութեամբ Հ. Մ. Անանեանցի` իբր թարգման կընկերանայ Լիվոռնոյէն Հռովմ եկող ջուղայեցի Իգնատիոս անուն քահանային, ասոր իսկ թախանձանօք. երբ սա Ս. Քահանայապետէն ունկնդրութիւն ընդունած էր:
       Գերյարգոյ եւ ամենապատիւ տեառն Ստեփաննոսի Աբբայի խնդալ
       Ի վճարիլ հարցմանցն որ զքահանայէն, դարձոյց զերեսս իւր ի դէմս իմ, եւ ասէ ցիս. ապաքէն դու ի Վենետկոյ ես: Եւ ես ասեմ. այո` հայր սուրբ եմ կրօնաւոր վանից սրբոյն Ղազարու որ ի վեն : Ասէ պապն, գիտեմ ես զվանս սրբոյն Ղազարու, եւ գնացեալ եմ անդ. է այն մենաստան գեղեցիկ եւ վայելուչ: Եհարց դարձեալ քանի միաբանք կան այժմ: Ասեմ ես: աւելի քան զյիսուն: Ասէ սրբազանն ունիք նորընծայս : Ետու պատասխանի, են նորընծայք են եւ վարժարանեցիք, եւ այլ միաբանք իւրաքանչիւր կարգի եւ աստիճանի: Եհարց քահանայապետն, եւ իւ կեայք: Ասեմես. դոյզն ողորմութեամբքն պատարագի զոր հիմնեալ են բարերարք միաբանութեան մերոյ, եւ այլ փոքր ինչ ազատ ողորմութեամբք շնորհեցելովք ի բարերարաց առաջին Աբբային մերոյ հիմնադրին, որ եղեւ սկզբնաւորիլ եւ ծաւալիչ ուղղափառութեան ի մէջ ազգին մերոյ: Ասէ պապն գիտեմ ես զայն ծերունի Աբբայն, էր նա այր բարի եւ երեւելի: Կրկնեաց նա դարձեալ եւ մի՞թէ ստանայք դուք ինչ: Ասեմ ես. մեք անհատ միանձունքս ոչ եմք կարօղ ստանալ անձանց եւ ոչ զչիւղ մի. այլ ամենայն ինչ մատակարարի մեզ ի կրօնին: Ասէ սրբազան պապն. ուրեմն վարէք զկեանս կատարեալ հասարակութեան: Եւ ես ասեմ. այո` հայր սուրբ այդպէս է: Եւ յառաջ մատուցեալ եհարց դարձեանլ պապն. է՞ քո աստ եւ այլ ընկեր: Եւ ես ասեմ այո` հայր սուրբ, եւ նա է գլխաւոր գործակալ գործոց կրօնիս մերոյ: Ասէ պապն, ոչ այն են գործք կացութեանց ձերոյ կրօնին: Ասեմ, այն իսկ են: Դարձեալ եհարց պապն, եւ զիարդ կան այլ միաբանք ձեր: Ասեմ ես. ամենեքին ողջ են, եւ փափագին սրբազան քահանայապետն համբարձեալ զաջ իւր, օրհնեաց եւ ասէ. օրհնեալ եղիցին ամենեքեան եւ դու առաքեսջիր նոցա զօրհնութիւն իմ..:
      
       Ի Հռոմ 1763 յունվար 8
       Նուաստ եւ անպիտան ծառայ
       Եղ. Արսէն Ասլիկեան կրօնաւոր Մխիթարեան