Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Մծբնայ հայրապետին շուրջ է դարձեալ հետեւեալը. անշուշտ տպագրութեան գործին հետ ունեցած կարեւորութեան համար:
       Գերյարգելի հեառն տեառն Աբբայ Հօրդ մերոյ ողջոյն ի տէր
       Յայտ լիցի ընդ այսու թղթով եղեւ երեք զորս գրեցի առ ձեզ, զպատասխան զոչ ընկալայ. բայց զայս գրեցի հրամանաւ մօնսինեօր Անթօնելիին առ ձեզ: Քանզի յոյժ խնդիր է ի նմանէ վասն վարուցն եւ սքանչելութեանց եւ ձեռնադրութեան, նաեւ զԱզգատոհմն ամենայն սրբոյն Յակոբայ Հօրքեռորդայն մերոյ լուսաւորչին Գրիգորիոսի, նաեւ յորում ամի ձեռնադրեցաւ եւ յումմէ զայս ամենայն խնդիր է ի նմանէ եւ ինձ ասաց գրեա սակս ձեր Յարգելութեան եւ այլն: Եւ ես ըստ կարեաց իմոց արտահանեալ եմ վասն կենաց եւ վարուցն նորա ի գրքէն սուրբ Գրիգորի Նարեկացւոյ, եւ ի Զէնօբէ, եւ ի Մօսէս Քերթողէ , եւ ի սուրբ Ներսէս Շնորհալւոյ: Բայց այսմաւորք եւ այլք պատմագիրք զոյ ունիմ: Ուստի մեծ է աղաչանք յինէն եւ ի նմանէ առ յղել աստ զխնդրեալս արպէս ի վերայ. ի փառս սրբոյն եւ ի պարծանս զարմիս մերոյ ողջ լերուք ի տէր :
      
       Մնամ ըստ ամենայնի քում
       1756 յապրիլի 10 (Հռովմ )
       Ծառայ Քրիստոսի Քեհեայ (Արքեպս ) Արապ օղլու չնչին