Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ահա պետական ներքին շարժում մը, որ եւ պատճառ կ՚ըլլայ ժողովրդեան ահաբեկումին: Մահու չափ կը տուժեն եւ երեք հայեր կախարդնին վրայ:
       Գերամեծար գերյարգելի Աբբայհօր մերոյ Ստեփաննոսի վրդ. ի` ողջոյն
       Առակցութիւն ՃԻ թղթոյս
       պատահեաց դիպուած ինչ… ժողովեցան ամենայն կարդացօղք ի տաճկաց եւ րիճալք ի ներքս անդ ի պալատ թագաւորին վասն իրաց ինչ. (եւ ասի թէ այն իրն էայս, զի ի միոյ շէհզատէէ, որ յաջորդն է ներկայ թագաւորիս, ծնեալ է արու մանուկ մի, եւ ներկայ թագաւորս կամեցեալ է զայն մանուկ սպանանել. եւ ի հակառակիլ հօր մանկանն, մեծ շփոթ ինչ ելեալ է ի ներքս անդ ի պալատն ). եւ իբրեւ խորհուրդն այն յամեցաց ժամս ինչ. չարսըցիք յերկիւղէ թէ փոխեն զթագաւորն շփոթս ինչ յարուցին, եւ սկսան զսնտուկս իւրեանց ափալ թափալ ի պէզէստէնն կրել եւ փախուստ առնուլ եւ զհացս եւ փռանց յափշտակել. յայսմ շփոթէ հալխին մեծ երկիւղ եղեւ յՍտամպօլ. եւ ապա ի միւս օրն որոնումն եղեւ յարքունուստ փախստէից, եւ զսնտուկսն զառաջինն ի պէզէստէնն կրօղաց, եւ զերիս ի հայոց ազգէ առաջի կրպակաց իւրեանց կախեցին , յորոց մինն էր Անկօթօղլուն, եւ զչորս հայս եւս ի քիւրէկն առաքեցին, եւ ամենեքին ի դողութեան են այժմ եւ բազումք թագուցեալք…:
      
       1760 յունվարի 16 [Կ . Պոլիս]
       Նուաստ ծառայ Հ. Զաքարիա Վ . Ա.